Home

Kunnskap definisjon snl

teorier om kunnskap - Store norske leksiko

Ungdom er livsfasen mellom barndom og voksenliv. . Utenfor den vestlige kulturkrets kan overgangen fra barndom til en status som voksen være brå og direkte, ofte markert gjennom ulike ritualer.I den moderne vestlige verden blir ungdomsfasen gjerne oppfattet som en nokså lang periode hvor man i noen situasjoner tildeles den voksnes identitet og i andre barnets Sykdom er en fellesbetegnelse på tilstander som kjennetegnes ved forstyrrelser i kroppens normale organiske eller mentale funksjoner og forandrer dem på en skadelig måte. Enkelte sykdommer er helt lokale, det vil si at de bare angriper og gir symptomer i et enkelt organ uten påvirkning av allmenntilstanden, for eksempel brokk og enkelte svulster Empiri er erfaring, data - det som understøttes av eller grunner seg på erfaring. Begrepet brukes i forskning om kunnskap innhentet ved hjelp av systematiske observasjoner og undersøkelser (empirisk dokumentasjon). Dette står i motsetning til antakelser og kunnskap utledet av teoretiske overveielser, personlige inntrykk (såkalt anekdotisk bevis) eller ikke-systematisk innhentede. Skolemedisin er den medisinske kunnskap og praksis som undervises ved universitetene. Skolemedisin blir ofte brukt som et noe unyansert begrep på motsetningen til alternativ medisin eller komplementær medisin. Synonymt med skolemedisin brukes ofte betegnelsen vitenskapelig medisin og noen ganger i utenlandsk litteratur ortodoks medisin. Metakognisjon er en form for høyere ordens kognisjon (tenkning). Mens kognisjon generelt viser til bevissthet og forståelse, viser metakognisjon til en overordnet bevissthet om dette. Eksempelvis kan en elev jobbe med å forstå nytt stoff (kognisjon), og i prosessen benytte seg av ulike strategier for å øke forståelsen, metakognitive strategier

makt - Store norske leksiko

 1. Naturvitenskap er en fellesbetegnelse for empiriske vitenskaper hvor man søker og forvalter kunnskap om naturen og både levende og ikke-levende naturlige fenomener, til forskjell fra kulturvitenskap, hvor det forskes på menneskeskapte og sosiale fenomener. Astronomi, fysikk, kjemi, biologi og geologi er tidlige naturvitenskapelige fagområder
 2. Begrepet kunnskap er synonymt med lærdom, innsikt, viten og erkjennelse. Kunnskap har i lange tider vært et omstridt emne innen filosofi. Kunnskap som filosofisk område kalles epistemologi eller erkjennelsesteori. Kunnskap om hva og hvordan. I filosofien skiller man gjerne mellom ulike typer kunnskap
 3. Spiseforstyrrelser kjennetegnes av at tanker og atferd om mat og vekt begrenser livsutfoldelsen og forringer livskvaliteten. En spiseforstyrrelse gjør at man både har problemer med å forholde seg til mat, og til egne tanker og følelser. En spiseforstyrrelse innebærer å være overopptatt av kropp, vekt og utseende, og føle seg styrt av slike tanker og følelser
 4. Store norske leksikon er et gratis og komplett oppslagsverk skrevet av fagfolk, og innholdet er vitenskapelig fundert. Store norske leksikon er eid av den ideelle organisasjonen Foreningen Store norske leksikon. Vår visjon er at nordmenn skal finne kunnskap av høy kvalitet fritt tilgjengelig på nett.
 5. Indikasjon er en grunn til å gjennomføre et bestemt tiltak, for eksempel en spesiell undersøkelse eller en behandling. Begrepet brukes særlig om medisinske grunner, men også om forhold av økonomisk, sosial eller etisk karakter. Det motsatte er kontraindikasjon. Ved vital indikasjon er det fare for pasientens liv. Enhver behandling krever avveining av hva man kan oppnå, og eventuelle.

vitenskap - Store norske leksiko

Depresjoner kan skyldes kroppslige (somatiske) sykdommer (for eksempel vitaminmangler, skjoldbruskkjertelsykdommer), bivirkninger av medikamenter (for eksempel p-piller, hjertemedisiner) eller forekomme som ledd i psykiske lidelser (stemningslidelser, bipolare lidelser, bulimi, psykoser).Depresjoner kompliseres ofte av stoff- og alkoholmisbruk (forsøk på selvmedikasjon) Astma er en sykdom som kjennetegnes av betennelse i bronkiene.Betennelsen medfører periodevis sammentrekning av muskulaturen i bronkialveggen, hevelse (ødem) i bronkialslimhinnen og økt produksjon av slim. Alle disse faktorene bidrar til forsnevring av bronkiene, noe som fører til at personer med astma merker at det blir tungt å puste. Kompetanse eller å være kompetent refererer i dagligspråk til kvalifikasjon, «dyktighet til noe», «å kunne noe» eller «å være i stand til». men begrepet brukes gjerne i flere ulike betydninger, og særlig i juss og pedagogikk er kompetanse et faguttrykk med en mer presis betydning.. I juridisk språkbruk er betyr kompetanse det mydighetsområdet en organisasjon eller person har til. Kunnskapsbasert praksis innebærer at fagutøvere bruker ulike kunnskailder i praksis. Ved å bruke forskningsbasert kunnskap, erfaringer fra praksis og pasientens kunnskap og behov bedrer vi kvaliteten på tjenestene våre Hva betyr kunnskap? Her finner du 9 betydninger av ordet kunnskap. Du kan også legge til en definisjon av kunnskap selv. 1: 3 0. kunnskap. Det representerer fakta, informasjon og ferdigheter oppnådd gjennom erfaring eller utdanning. Den teoretiske eller praktiske forståelsen av et fag

ungdom - Store medisinske leksiko

Kunnskap.no tilbyr digitale ressurser til barnehage, grunnskole, videregående, voksenopplæring, norsk som andrespråk, spesialundervisnin I Store norske leksikon skal alle artikler være signerte med forfatternavn. Alle bidragsytere må skrive under fullt navn, og artiklene har en historikk som viser hvem som har bidratt med hva. På denne måten kan leserne alltid se hvem som er ansvarlig for en tekst, og grunnleggende krav til kildereferanse og sitering er på plass. I tillegg har SNL fagansvarlige som ved sitt navn går god.

sykdom - Store medisinske leksiko

Hva er kunnskap egentlig? Kunnskap er ikke fast - fordi den utvikles hele livet. Jeg ser på kunnskapsutvikling som en bevegelse. Du beveger deg hele tiden derfra til dit - fremover. På samme måten som at fremtiden er et bevegelig mål Kunnskap om sveising er derfor sentralt dersom det skal skapes innovasjoner. Derfor er det nødvendig å ha en kunnskapsmodell som tar med seg den praktiske kunnskapen og kombinerer den med teoretisk kunnskap. De to innovasjonsprosjektene viser hvor viktig det er å bygge prototyper. Kunnskapen i organisasjonen bygges inn i prototypen

Andre mener en slik definisjon er for smal, da den ekskluderer kunnskapsdimensjonen. Dvs. all verdiskapning som er basert på kunnskap, uavhengig av om den er basert på IKT-teknologi eller ikke. F.eks. ekskluderer IKT definisjonen advokater, leger og andre kunnskapsbaserte yrker og næringer. Et kunnskapssamfunn må også inkludere disse mener de Den klassiske definisjonen. Den mest kjente definisjonen av kunnskap er den klassiske definisjonen som kan spores tilbake til Platon og antikken. Den klassiske definisjonen av kunnskap er: «En begrunnet sann oppfatning» Legger vi til grunn en slik definisjon består kunnskap av språklig artikulerte representasjoner av virkeligheten

Kunnskap.no tilbyr nettbaserte læremidler for barnehage, grunnskole, videregående og voksenopplæring Vitenskap er et systematisk foretak som gjennom kritisk undersøkelse organiserer kunnskap og metoder, og inneholder et sett med prinsipper og kriterier for hvordan både metoder og observasjoner skal forstås. Moderne vitenskap deles ofte i naturvitenskap, som er studiet av den materielle verden, samfunnsvitenskap, som studerer folk og samfunn, og formell vitenskap, som logikk og matematikk

empiri - Store norske leksiko

evidensbasert kunnskap definisjon . Definisjon av evidensbasert praksis . January 1. Evidensbasert praksis refererer til bruk av forskning og vitenskapelige studier som en base for å bestemme den beste praksis i et felt. Bevegelsen begynte. KGP = Kunnskap, mål, Plan Ser du etter generell definisjon av KGP? KGP betyr Kunnskap, mål, Plan. Vi er stolte over å liste akronym av KGP i den største databasen av forkortelser og akronymer. Det følgende bildet viser en av definisjonene av KGP på engelsk: Kunnskap, mål, Plan Den klassiske kunnskapsdefinisjonen. Kunnskap kan defineres som begrunnet sann oppfatning (på engelsk: «justified true belief»).Denne definisjonen stammer fra Platon, som selv kritiserte den, og kalles gjerne den klassiske definisjonen eller standarddefinisjonen av kunnskap. De tre betingelsene begrunnelse, sannhet og oppfatning er til sammen både nødvendige og tilstrekkelige kriterier. SNL søker koronarammede faglitterære forfattere 25. september 2020 DKNVS nytt medlem i Store norske leksikon 18. september 2020 Kjempestore norske leksikon 27. august 202 Definisjon av kunnskap i Online Dictionary. Betydningen av kunnskap. Norsk oversettelse av kunnskap. Oversettelser av kunnskap. kunnskap synonymer, kunnskap antonymer. Informasjon om kunnskap i gratis engelsk online ordbok og leksikon. substantiv maskulin 1. kjennskap, opplysning ikke ha kunnskap om interne forhold 2. viten, ekspertise allmennkunnskap språkkunnskap Kernerman English..

Video: skolemedisin - Store medisinske leksiko

Operasjonell definisjon er ikke bare nødvendig i utdanningsforskning, og i mange målemetoder må mestres under operasjonell definisjon. I utdanningsforskning, har god operasjonell definisjon følgende egenskaper: 1, bør det operative definisjonen holdes, reproduserbar, kan være direkte drevet Finn synonymer til kunnskap og andre relaterte ord. Gratis norsk synonymordbok på nett Definisjon av et sannsynlig tilfelle: Pasient med inkonklusiv test for SARS-CoV-2 eller positiv pan-coronatest og mistenkt i henhold til FHIs definisjon. 14.02.20: Under Definisjon av mistenkt tilfell e og Definisjon av andre kontakter (lavrisikoeksponering) er begrepet fastlands-Kina endret til områder med vedvarende spredning og lenke til «Områder med vedvarende spredning av koronaviruset.

metakognisjon - Store norske leksiko

 1. Kunnskapen om betingelsene utgjør, sammen med annen kunnskap og praktisk erfaring, en praktisk kapasitet som ligger til grunn for vurderinger om kommunikasjon har funnet sted (8). Så langt om urimeligheten til to innvendinger mot det syn at det er hensiktsmessig å gi omsorgsarbeidere grunnleggende definisjoner av kommunikasjon
 2. Alle artikler i Store norske leksikon skal ha en ingress. Den skal gi en oppsummerende kortversjon av artikkelen, og begynne med den viktige første setningen. Ingressen skal være lettlest og fri for vanskelige faguttrykk. Målet er at ingressen på et hvert fagområde skal kunne leses og forstås av alle, selv om resten av artikkelen kan være mer komplisert
 3. den intellektuell kunnskap er det knyttet til forståelsen av abstrakte ting, konsepter, teorier, definisjoner og fortolkninger av dem. Det er all den typen kunnskap som ikke kan representeres av en sansens stimulans, men må fremmes av mennesket og av hans sinn.. På menneskelig skala kan denne kunnskapen betraktes som sekundær i forhold til sensorisk kunnskap

naturvitenskap - Store norske leksiko

Hva er kunnskap? Samfunnsvitenskapelig definisjon. En av vitenskapene om alle fenomener knyttet til menneskelig sosialt liv er samfunnsvitenskap. Det gir oss en klar definisjon av dette begrepet. Så, i tråd med begrepet sosiale studier, er kunnskap resultatet av kognitiv (i andre kilder - kognitiv) menneskelig aktivitet Kunnskap er makt. Selv om kun en femdel av oss har boklesing som hobby, leser de aller fleste nordmenn i minst én bok i løpet av året. Oppdatert 25. februar 2003. Artikkelen er over 21 år gammel Definisjon av grunnleggende kunnskap i Online Dictionary. Betydningen av grunnleggende kunnskap. Norsk oversettelse av grunnleggende kunnskap. Oversettelser av grunnleggende kunnskap. grunnleggende kunnskap synonymer, grunnleggende kunnskap antonymer. Informasjon om grunnleggende kunnskap i gratis engelsk online ordbok og leksikon. grunnleggende kunnskap

Hva er kunnskap Lær om kunnskap

 1. Master i praktisk kunnskap er et studium i hvordan kunnskap utvikles i praksis. Studiet gir kunnskap om læring, utvikling og fornyelse av egen praksis, organisasjon og yrkesfelt. Du kvalifiserer deg til å kunne lede kunnskaps- og fagutvikling, til faglig ledelse og veiledning, evaluering, tilrettelegging av gode læringsmiljøer og utvikling av tverrfaglig samarbeid
 2. Det finnes mange former for kunnskap. Forskningsbasert kunnskap er bare en av disse. Hverdagskunnskap som gjør at du finner veien til og fra jobben hver dag er en kunnskap du må ha. Likedan er kunn..
 3. Trenger du et godt sitat? På Siterte sitater finner du sitater og ordtak om kunnskap og mer enn 1200 andre emner
 4. Empirisk definisjon empiri - Store norske leksiko . Begrepet brukes i forskning om kunnskap innhentet ved hjelp av systematiske observasjoner og undersøkelser (empirisk dokumentasjon). Dette står i motsetning til. Definisjon av empirisk i Online Dictionary. Betydningen av empirisk. Norsk oversettelse av empirisk
 5. ne. jw2019. Beretningen om Kain og Abel illustrerer at det ikke er nok å ha kunnskap om Gud og et ønske om å ha et nært forhold til ham
 6. Uansett hvilken definisjon man velger, vil kunnskap, ferdigheter og evner være kjerne-komponenter i kompetansebegrepet på individnivå (Asplan Viak & Fafo 2010). I følge Lai (1997) er kompetanse: å besitte nødvendige kunnskaper, ferdigheter, evner og holdninger for å mestre oppgaver og nå mål (Lai 1997)

KIS = Kunnskap inspirasjon ånd Ser du etter generell definisjon av KIS? KIS betyr Kunnskap inspirasjon ånd. Vi er stolte over å liste akronym av KIS i den største databasen av forkortelser og akronymer. Det følgende bildet viser en av definisjonene av KIS på engelsk: Kunnskap inspirasjon ånd Liberalisme er en ideologi hvor individuell frihet står i sentrum. Liberalister mener at du har rett til ditt eget liv, inntekt og eiendom Store norske leksikon byr på denne definisjonen: Kunst, kulturytring hvor utførelsen gjerne krever spesiell kunnskap og ønske om å bruke denne og individuelt tilpasse den til en situasjon og hensikt. [2] Man blir ikke mye klokere av å lese disse vage formuleringene. Ayn Rands definisjon, derimot, er klar og avgrensende

Definisjoner kan si mye om et begrep og de offisielle definisjonene angir hva bruken av begrepet er ment å representere. Definisjonene kan brukes som grunnlag når bruken av begrepene blir uklar og meningsinnholdet varierer, Gjennom opplæringen skal elevene få kunnskap om og utvikle respekt for naturen Operasjonell definisjon (operasjonell definisjon), også kjent som den operasjonelle definisjonen er basert på observerbare, målbare, handlekraftige egenskaper til å definere betydningen av variabelen metoden Definisjon av stor kunnskap i Online Dictionary. Betydningen av stor kunnskap. Norsk oversettelse av stor kunnskap. Oversettelser av stor kunnskap. stor kunnskap synonymer, stor kunnskap antonymer. Informasjon om stor kunnskap i gratis engelsk online ordbok og leksikon. stor kunnskap. Oversettelser. English: scholarship

Definisjon av tilegne i Online Dictionary. Betydningen av tilegne. Norsk oversettelse av tilegne. Oversettelser av tilegne. tilegne synonymer, tilegne antonymer. Informasjon om tilegne i gratis engelsk online ordbok og leksikon. verb transitiv dedisere tilegne noen en roman verb refleksiv gjøre til sitt, ta til seg tilegne seg nye kunnskaper Kernerman English Multilingual Dictionary.. KOS = Kunnskap om seg selv Ser du etter generell definisjon av KOS? KOS betyr Kunnskap om seg selv. Vi er stolte over å liste akronym av KOS i den største databasen av forkortelser og akronymer. Det følgende bildet viser en av definisjonene av KOS på engelsk: Kunnskap om seg selv Vær oppmerksom på at Til min kunnskap er ikke den eneste betydningen av TMK. Det kan være mer enn én definisjon av TMK, så sjekk det ut på vår ordbok for alle betydninger av TMK en etter en. Definisjon på engelsk: To My Knowledg KTI = Kunnskap teknologier International Ser du etter generell definisjon av KTI? KTI betyr Kunnskap teknologier International. Vi er stolte over å liste akronym av KTI i den største databasen av forkortelser og akronymer. Det følgende bildet viser en av definisjonene av KTI på engelsk: Kunnskap teknologier International

kunnskap til salgs! Definisjoner . oppdragelse . forelskelse . flagg . bleie . fant . clairvoyance . Se også den fysiske utstillingen All verdens kunnskap. Leksikon fra perm til skjerm i Nasjonalbiblioteket . ÅPNINGSTIDER man-fre: kl.0900-1900 lør: 0900-1400 Med taus kunnskap menes den erfaringsbaserte kunnskap og viten man får i utøvelse av en aktivitet, et fag eller yrke og som ofte ikke lar seg forklare med ord.Slik kunnskap blir det derfor vanskelig å få med i formuleringer i en lærebok eller rutinebeskrivelse. Begrepet ble lansert på engelsk (tacit knowledge) i boken The tacit dimension av den ungarsk-engelske vitenskapsmannen og. Handlingsbåren kunnskap er et begrep som oppsto i 1994 under et møte ved Håndverksregisteret på Maihaugen.Innholdet i begrepet er ikke ulikt mesterlære. Norsk handverksutvikling definerer begrepet handlingsbåren kunnskap som: «summen av erfaring og kunnende som i form av håndlag, handlingsmønster og oppfatning går i arv fra en generasjon til en annen i et kunnskapsbærende. Denne siden handler om akronym av DCK og dens betydning som Datasenter kunnskap. Vær oppmerksom på at Datasenter kunnskap er ikke den eneste betydningen av DCK. Det kan være mer enn én definisjon av DCK, så sjekk det ut på vår ordbok for alle betydninger av DCK en etter en KAM = Kunnskap oppkjøp og modellering Ser du etter generell definisjon av KAM? KAM betyr Kunnskap oppkjøp og modellering. Vi er stolte over å liste akronym av KAM i den største databasen av forkortelser og akronymer. Det følgende bildet viser en av definisjonene av KAM på engelsk: Kunnskap oppkjøp og modellering

spiseforstyrrelser - Store medisinske leksiko

TKH = Teknisk kunnskap, Inc. Ser du etter generell definisjon av TKH? TKH betyr Teknisk kunnskap, Inc.. Vi er stolte over å liste akronym av TKH i den største databasen av forkortelser og akronymer. Det følgende bildet viser en av definisjonene av TKH på engelsk: Teknisk kunnskap, Inc. Du kan også legge til en definisjon av akkumulere selv. 1: 2 0. akkumulere. At stoffer akkumuleres vil si at de hoper seg opp i organismen. Mennesker kan for eksempler akkumulere energi eller kunnskap. Akkumuler er å samle eller hakke opp eller samle inn for noen eller for noe spesielt litt etter lit Innlegg KUF-budsjettdebatten 091209 PRESIDENT! Kunnskap er makt Det er gjerne den britiske opplysningstenkeren Francis Bacon, som får æren for først å ha kommet med denne ofte brukte formuleringa. I Bacons tid var det særlig menneskenes makt over naturen som var i fokus. Og ikke minst klimakrisa forteller oss at vi må utvikle ny kunnskap innenfo

Om Store norske leksiko

Lær definisjonen av tradisjonell_kunnskap. Sjekk uttalen, synonymer og grammatikk. Bla gjennom brukseksemplene tradisjonell_kunnskap i den store norsk bokmål samlingen Definisjon av utviklingshemming Verdens Helseorganisasjon definerer utviklingshemming som: Tilstand av forsinket eller mangelfull utvikling av evner og funksjonsnivå, som spesielt er kjennetegnet ved hemming av ferdigheter som manifesterer seg i utviklingsperioden, ferdigheter som bidrar til det generelle intelligensnivået, f eks kognitive, språklige, motoriske og sosiale Definisjoner FMSO definerer seksuelle overgrep som fysisk og/eller psykisk utnyttelse av barns eller voksnes seksuelle integritet, og overfor barn ofte begått av en tillitsperson. Det er viktig å fremheve at seksuelle overgrep skjer uavhengig av kjønn, relasjoner og alder på overgriper og den utsatte

indikasjon - Store medisinske leksiko

 1. Lær definisjonen av kunnskap er makt. Sjekk uttalen, synonymer og grammatikk. Bla gjennom brukseksemplene kunnskap er makt i den store norsk bokmål samlingen
 2. Kunnskap er makt! Lederen av Stortingets kirke-, utdannings- og forskningskomité, Ine Marie Eriksen (H), har en interessant artikkel med overskriften Kunnskap er makt! i Utdanning (1/06)
 3. Induktiv definisjon er å definere et sett av metoder definert for settet gitt av induksjon til å bevise element der alle har en viss art, vanligvis induktive bevis. ® grunnleggende bestemmelser: ® krever visse elementer av samlingen som skal defineres som et medlem av en samling av andre elementer kan bestemmes fra de grunnleggende elementene i å starte gradvis
 4. En tredje definisjon kan innebære en som er interessert i kunnskap og læring og ganske enkelt kan like å vite mye om ulike teoretiske emner DEFINISJONER VEILEDNING Veiledning er en særegen læreprosess der deltagerne anvender både intellekt og følelser for å utvikle sin kompetanse Empati betyr evnen til å sette seg inn i andres følelsesliv. Å ha empati med noen innebærer å kunne.
 5. Videregående Matematikk Universell Matematikk P . Geometri og avbildninger . Forstørringe

depresjon - Store medisinske leksiko

Det finnes flere måter å klassifisere kunnskap på. Deklarativ kunnskap I folge klassisk gresk tradisjon hadde de enkelte mennesker ulik grad av 'deklarativ faktakunnskap' - dvs kunnskap man kunne bruke når man ville fortelle andre hva man kunne eller visste noe om. 'Techne' eller ferdighet, var neste nivå, hvor man kunne bruke kunnskapen til å utføre noe i praksis Lær definisjonen av ute etter kunnskap. Sjekk uttalen, synonymer og grammatikk. Bla gjennom brukseksemplene ute etter kunnskap i den store norsk bokmål samlingen Nedlastinger Bildet : skriving, bok, ord, lesning, papir, side, merkelapp, font, studere, tekst, håndskrift, ordbok, læring, dokument, informasjon, intelligens.

astma - Store medisinske leksiko

 1. Velferdsteknologi Innledning Dette kapitlet beskriver bruk av velferdsteknologi, og har fokus på hvordan velferdsteknologi kan gjøre at personer med sykdom eller nedsatt funksjonsevne i større grad kan klare seg på egen hånd og kan bo trygt hjemme. Etter gjennomgått kapittel skal du
 2. Store norske leksikon. Logg inn eller registrer deg ☞. Søk. Siste aktivitet i leksikone
 3. Kultur (latin: colere eller cultura, «dyrke», «bearbeide» eller «kultivere») er et mye brukt, men vanskelig definert uttrykk med flere betydninger.Kultur brukes spesielt for å betegne menneskelig aktivitet i samfunnet, til forskjell fra for eksempel natur.Kultur, i denne sammenhengen, er resultatene og oppnåelsene av en periodes, et samfunns eller en gruppes samlede åndelige og.

Store norske leksikon er en gratis og åpen kunnskailde for offentligheten. Leksikonet er skrevet av fagfolk, innholdet er vitenskapelig fundert, og skal dekke all forskningsbasert kunnskap. Store norske leksikon landets største nettsted for forskningsformidling Det finnes mange tanker om hva kultur er, og mange definisjoner av begrepet. Bare i faget sosialantropologi hadde man over 150 definisjoner allerede for 30 år siden. Det man imidlertid er enig om, er at kultur er lært og ikke medfødt Definisjon av kompetanse: En klynge av beslektede evner, forpliktelser, kunnskaper og ferdigheter som gjør det mulig for en person (eller en organisasjon) å handle effektivt i en jobb eller situasjon. Kompetanse indikerer at kunnskap er tilstrekkelig.

Denne består av kunnskap om læring, ferdigheter, bl.a. lesestrategier og notatteknikker, og holdninger til faget og til skole generelt. Dette er kjempeviktig, men vi må ikke blande dette sammen med kompetanse i skolefagene, særlig ikke i samme definisjon Du kan også legge til en definisjon av SNL selv. 1: 0 0. SNL. Store norske leksikon | Saturday Night Live - amerikansk fjernsynsprogram. Kilde: no.wiktionary.org: 2: 0 0. SNL. SNL kan henvise til:Aschehoug og Gyldendals Store norske leksikon, et leksikon fra Kunnskapsforlaget; Saturday Night Live, et TV-program fra NBC; Scots National League. Det er de fagansvarlige som står for faglig kvalitetskontroll av stoffet i Store norske leksikon, og de fagansvarlige skriver også mye av innholdet. En fagansvarlig er en håndplukket fagperson som forvalter en liten del av leksikonet. Mange av dem jobber på universitetene. Oversikt over alle fagansvarlige i Store norske leksikon.

En definisjon med bakgrunn i fundamentale kjennetegn kan bare dannes i henhold til din hele kunnskap om de involverte enhetene. Som nevnt under kontekst må du ta hensyn til alle kjente fakta når du skal identifisere et grunnleggende karakteriserende kjennetegn (differentia) og et grunnleggende integrerende kjennetegn (genus) Hei, lurer på en ting noen her kanskje kan hjelpe meg med. Hva betyr egentlig IKT? Jeg er klar over at det er en forkortelse av Informasjons- og kommunikasjonteknologi. Jeg har lest wikipedias definisjon, men blir ikke klokere. I jobbutlysninger jeg kikker på står det ofte; gode IKT kunnskaper.... Innledning Dette kapitlet gir en generell beskrivelse hva rehabilitering innebærer både for brukere og ansatte. For brukere fører en funksjonsendring til brudd i planlagt livsløp og en nødvendig tilpasning. Hensikt med kapitlet Å få en forståelse for hva rehabilitering er og hvorfor en rehabiliteringsprosess er viktig etter sykdom eller skade DNs forslag til utfyllende definisjon (bygger på definisjon fra DN/RA 2009, noe modifisert): • Landskapets særpreg og karakter Uttrykk for samspillet mellom et landskapsområdes naturgrunnlag, arealbruk, historiske og kulturelle innhold, og romlige og visuelle forhold som særpreger området og skiller det fra omkringliggende landskap

Teknologisk kunnskap er alt fra taus kunnskap til analytisk og symbolsk kunnskap. Den tause kunnskapen er på et intuitivt og subjektivt nivå. Det kan være slik kunnskap en håndverksmester«har i hendene» etter mange år i faget. Analytisk og symbolsk teknologisk kunnskap er i den andre enden av skalaen. Der brukes et matematisk symbolspråk Blooms taksonomi brukes ofte i formulering av oppgaver. Dersom oppgaven går ut på å beskrive eller definere, vet du at dette antagelig er en enkel oppgave, lavt nede på skalaen av det som kreves av kunnskap Dersom du bes om å analysere eller vurdere, vet du at dette er krevende, fordi nivået skal ligge høyt i følge taksonomien For å få gode karakterer på et høyere studium, kreves. Denne definisjonen bygger på begrepene data, informasjon og kunnskap. Dahlbom og Mathiassen skiller disse begrepene ved å definere relasjonen mellom informasjon og respektive data og kunnskap . Data defineres til å være formalisert informasjon, representert for videre kommunikasjon og kognitiv behandling, i små biter og uten innhold

 • Hvem styrer voss kommune.
 • Riper i lakken etter bilvask.
 • Thomas seltzer gift.
 • Scenarioet.
 • Mine blader.no/min side.
 • Salazopyrin pris.
 • Prepaid roaming.
 • Miami shopping outlet.
 • Lata dwudzieste lata trzydzieste filmweb.
 • Hornbach sortiment sverige.
 • Lut rygg.
 • Bombay møbler.
 • Gucci t skjorte barn.
 • Hva heter regnskogen i afrika.
 • Cocker spaniel oppdretter norge.
 • Resistans i spole formel.
 • Allergisk mot spermier gravid.
 • Julegateåpning kristiansand 2017.
 • Ford transit t300 specification.
 • Icy veins hots valla.
 • Dn rødvin.
 • Sequoia national park weather.
 • Bare bra granola test.
 • Kondolanseprotokoll hva skriver man.
 • Meteor krater.
 • Tierp dragracing 2018.
 • Invacare scooter.
 • Adblue vw tiguan füllmenge.
 • Skrivemaskin til salgs.
 • Tanztee in bad salzuflen.
 • Pebble penguin.
 • Rapunzel eventyr på norsk.
 • Kundeservice welvita no.
 • Hvem styrer voss kommune.
 • Seljetre gåsunger.
 • Strykemerker barn.
 • Brann kamp i dag.
 • Wien flyplass transport.
 • Resistent stivelse havregryn.
 • Vw passat b7 technische daten.
 • Modern dance münchen.