Home

Pensjonistlønn ks

Pensjon - KS

 1. KS og forhandlingssammenslutningene kom mandag 14. september til enighet om sentral generell særavtale SGS 2020 Pensjonsordninger for perioden 16.9.20 - 31.12.21. Ny sats for pensjonistlønn Fra 1.1.2020 er lønn for tilsatte på pensjonistvilkår kr. 214,- pr. time
 2. Hovedtariffavtalen (HTA) er den viktigste tariffavtalen i KS-området med bestemmelser blant annet om lønn og godtgjøringer, lokale forhandlinger, arbeidstid og pensjon. Her finner du veiledning og fortolkning om bestemmelser i HTA. Hovedtariffavtalen 1.5.2018-30.4.2020
 3. Pensjonistlønn kan ikke kombineres med AFP og uførepensjon. Pensjonistlønnen per 1. januar 2020: 214 kroner per time; Undervisningspersonale. For undervisningspersonale som har tatt ut alderspensjon, men som blir engasjert til å undervise på pensjonistvilkår, gjelder egne regler
 4. Pensjonistlønn er en type lønn som alderspensjonister kan tjene uten å få redusert alderspensjonen sin. (Foto: JD Mason/Unsplash) Pensjonistlønn har nye satser fra 202
KS | SL

Å jobbe på pensjonistlønn kan være en mulighet om du vil jobbe i offentlig sektor som alderspensjonist.Jobber du på pensjonistlønn, blir du ikke innmeldt i tjenestepensjonsordningen i offentlig sektor. Dermed kan du unngå at alderspensjonen fra tjenestepensjonen din blir redusert selv om du jobber ved siden av Nokre kriterie for å bli engasjert på pensjonistlønn må vere oppfylt: Det er eit vilkår at du har hel/delvis alderspensjon frå Statens pensjonskasse. I Statens personalhandbok 2015 står blant anna: Det er ein føresetnad at slikt engasjement skal gjelde kortvarig (tilfeldig) arbeid, og ikkje vere oppgåver av fast og varig karakter, og skal heller ikkje vere ei vidareføring av.

Pensjonistlønn Hvis du er alderspensjonist og blir engasjert på pensjonistvilkår, det vil si at du får pensjonistlønn, beholder du som hovedregel pensjonen fra oss uten reduksjon. Dette er uavhengig av hvor mye du tjener KS er den største arbeidsgiverorganisasjonen i kommunal- og fylkeskommunal sektor. Er du ansatt i en kommune eller fylkeskommune, vil arbeidsgiveren din mest sannsynlig være tilslutta KS. Unntaket er Oslo kommune, som er et eget tariffområde KS står for kommunesektorens organisasjon. Alle norske kommuner og fylkeskommuner er medlemmer i KS. KS arbeider for en effektiv og selvstendig kommunesektor som ivaretar innbyggernes behov

Pensjonistlønn. Hvis du jobber på såkalt pensjonistlønn, vil ikke pensjon fra SPK/KLP bli redusert med arbeidsinntekten din. Pensjonistlønnen er på 214 kroner per time i 2020. Kravet er at du blir engasjert på pensjonistlønn i staten, eller skoleverket. Disse kriteriene må være oppfylt: Du må ha alderspensjon fra SPK/KL Jobber du kommuner, fylkeskommune, helseforetak eller bedrift med offentlig tilknytning har du normalt offentlig tjenestepensjon som inkluderer alderspensjon, uførepensjon, AFP og etterlattepensjon Oversikten er hentet fra Tove Midtsundstad og Roy Nielsens Fafo-rapport Arbeid og pensjon i kommunal sektor (2014).Selve listen bygger på KLPs oversikt.. Som det framgår av hovedtariffavtalen innen KS-området (HTA), kap. 2, pkt. 2.1.3, skal aldersgrenser og regler for rett til alderspensjon i kommunal- og fylkeskommunal sektor følge statens Pensjonistlønn er en avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker om å arbeide på pensjonistvilkår, innebærer at du ikke ansettes på ordinære lønnsvilkår, men blir avlønnet med pensjonistlønn (for tiden 214 kr timen + tillegg per 1.1.2020). Du skal ikke meldes inn i pensjonsordningen eller opptjene medlemskap for dette arbeidet

Pensjonistlønn kan ikke kombineres med AFP og uførepensjon. Pensjonistlønna per 1. januar 2019 er 207 kroner per time. For undervisningspersonell som har tatt ut alderspensjon, men som blir engasjert til å undervise på pensjonistvilkår, gjelder egne regler KS Medlemsservice for arbeidsgiverspørsmål. 24 13 64 00 Send e-post. Snarveier. KS på sosiale medier Nyhetsvarsling fra KS Abonnere på KS' nyhetsbrev Ledige stillinger i KS KS' personvernerklæring KS Læring FoU-databasen Ordinært er det slik at de som har gått av med pensjon bare kan jobbe en begrenset mengde, eller på pensjonistlønn, Les mer om dette på ks.no og regjeringen.no. Pensjon. Offentlig tjenestepensjon. Meld skade eller tyveri Sperr kort Veihjelp Sjekk om du er medlem. Vi hjelper deg

Hovedtariffavtalen - KS

 1. 2.2 Alternativ: Pensjonistlønn . Imidlertid kan den enkelte selv velge pensjonistavlønning etter en fast timesats i stedet for tarifflønn. Da vil vedkommende beholde pensjonen uten reduksjon, uavhengig av hvor mye han/hun tjener. Det er et vilkår at slike vikariat eller ekstraarbeid skal gjelde kortvarig (tilfeldig) arbeid, og ikke vær
 2. Ordningen med pensjonistlønn ivaretar best de som har hatt lav timelønn i yrkeslivet. Det er en dårligere løsning for de som har hatt høyere lønn. Avtalen i KS-området er bedre enn i staten fordi ordinære tillegg kommer på toppen av timelønnen. Pensjonistforbundet har som mål å bli part når pensjonistlønn forhandles/fastsettes
 3. Samfunnsbedriftene er en arbeidsgiver- og interesseorganisasjon for lokale og regionale samfunnsbedrifter. Vi har over 500 kommunalt eide bedrifter i en rekke bransjer, i tillegg til stiftelser og ideelle bedrifter
 4. Pensjonistlønn Alderspensjonister kan bli engasjert i staten eller skoleverket på pensjonistlønn. Da blir som hovedregel ikke alderspensjonen hos oss redusert

Spørsmål og svar om resultatet i KS-oppgjøret I kjølvannet av mellomoppgjøret i kommunene, har vi fått en del spørsmål om blant annet garantilønn, lokale tillegg og ansiennitet, både på Facebook og mail. Forhandlingsenheten gir her noen utdypende svar på utvalgte spørsmål. 16.05. KS har hevdet at denne gjelder når man har avtalt ekstravakt. Delta mener at denne bestemmelsen kun gjelder timelønte som ikke har avtalt et start- og sluttidspunkt på vakten. For eksempel om man blir ringt opp og bedt om å komme for å hjelpe til, men så sendes hjem igjen At pensjonistlønn reguleres i tråd med statens satser. Venter et rolig mellomoppgjør. Siden årets tariffoppgjør er et mellomoppgjør betyr det at det kun er lønn det forhandles om. KS sier på sine nettsiderat de forventer et rolig lønnsoppgjør. Hovedstyret i KS har gitt administrasjonen fullmakt til å forhandle etter følgende.

Lørdag 3. mars inngikk LO, Unio, YS, Akademikerne, KS og Spekter en avtale med Arbeids- og sosialdepartementet om ny pensjonsløsning for ansatte i offentlig sektor. Foto: Jan Richard Kjelstrup/ASD. Les pressemelding fra Arbeids- og sosialdepartemente Pensjonistlønn: Som pensjonist kan man også jobbe med pensjonistlønn, som er 191 kroner timen, pluss eventuelle tillegg. Timelønnen er den samme om du er sykepleier eller spesialsykepleier. Helseforetak har ikke avtale om pensjonistlønn. LES OGSÅ om sykepleieren som holder ut for å samle pensjonspoeng

Pensjonist­lønn - Statens pensjonskass

Dersom KS' medlemmer ikke har, eller kan ha full forsikringsdekning for pensjonsforpliktelsene, står kommunen/fylkeskommunen/bedriften ansvarlig for eventuelle differanseytelser som selvassurandør. 2.1.9. Pensjonsgrunnlaget fastsettes ut fra fast lønn og pensjonsgivende tillegg Her finner du svar på noen av de hyppigst stilte spørsmålene etter at Stortinget før sommeren skal behandle lov om pensjonsordning for sykepleiere og reglene for penjonistlønn Pensjonistlønn? [Januar 2015] Jeg har passert 67 år og har gått av med vanlig alderspensjon fra Statens pensjonskasse. Hvis jeg fortsetter å jobbe i skoleverket til vanlig lærerlønn, så blir jeg trukket i pensjon. Men man kan, som kjent, jobbe så mye man vil, dersom man mottar «pensjonistlønn» pensjonistvilkår, er det en egen beregning av pensjonistlønn. Per 1. januar 2015 beregnes pensjonistlønn for undervisningspersonell tilknyttet kommunal tariff slik: 186 kroner per time x 1 400/årsrammen i faget. Title: Retningslinjer for engasjement på pensjonistvilkå

Pensjonistlønn har nye satser fra 2020 - Samfunnsbedriften

 1. Hvis du er alderspensjonist og blir engasjert på pensjonistvilkår, det vil si at du får pensjonistlønn, beholder du pensjonen uten reduksjon. Dette er uavhengig av hvor mye du tjener. For undervisningspersonale som har tatt ut alderspensjon, men som blir engasjert til å undervise på pensjonistvilkår, gjelder en egen formel for beregning av pensjonistlønn
 2. Hva betyr dette for pensjonister som jobber ved et av helseforetakene i hovedstadsområdet. For pensjonister som har tatt ut/gått av med alderspensjon før 01.01.2020 vil nye innmeldingsregler først tre i kraft fra og med 01.07.2020
 3. Statens pensjonskasse - Norges største leverandør av offentlig tjenestepensjon . Nå kan du søke om inntil 2,3 millioner i boliglån Er du medlem i Statens pensjonskasse kan du søke om inntil 2 300 000 kroner i boliglån
 4. Norsk Sykepleierforbund har tariffavtale om pensjonistavlønning med KS, Spekter (helseforetakene), Virke, i lov om pensjonsordning for sykepleiere som åpner for at pensjonerte sykepleiere fra 1. juli 2016 kan jobbe på pensjonistlønn uten avkortet pensjon
 5. I folketrygden er pensjonsgivende inntekt med enkelte unntak det samme som personinntekt etter skatteloven. Det betyr at all brutto lønnsinntekt for lønnstakere og beregnet personinntekt fra næring for selvstendige regnes som pensjonsgivende. Mottatte skattepliktige trygdeytelser som sykepenger og arbeidsavklaringspenger inngår også i den pensjonsgivende inntekten, mens det gjelder.
 6. En god pensjon gir økonomisk trygghet. Med pensjon i KLP er du godt ivaretatt

Avtaleskjema paragraf 5 i fellesbestemmelsene i KS - delt dagsverk-oppdatert november 2019.xlsx. Avtaleskjema reise uten elever, oppdatert juli 2017.xlsx. Avtaleskjema utenlandsreiser undervisningspersonale SGS-1010 del 2b-oppdatert januar 2020.xlsx. Beregning av arbeidstid på skolen, oppdatert desember 2017.xls Yrkeskatalogen er basert på standard for yrkesklassifisering (STYRK98). Den sjusifrete yrkeskoden brukes ved innrapportering KS, Samfunnsbedriftene: Meldes inn fra første time KA, Virke-HUK: Meldes inn fra første time; Sykepleierordningen: 20 prosent stilling; Spekter: Meldes inn fra første time Sykehusleger: Meldes inn fra første time.Unntak for leger som mottar full alderspensjon og samtidig jobber under 168 timer i et kvartal

På NSFs nettsider 22. april 2016presenteres en smilende og fornøyd forbundsleder, som uttrykker glede over at «Regjeringen nå sørger for at pensjonerte sykepleiere kan få jobbe uten avkortning i pensjon.» Etter klage og misnøye fra mange pensjonerte sykepleiere, spesialsykepleiere og jordmødre, har Regjeringen tatt denne saken til ny vurdering Se informasjonsside om koronaviruset hvis du er pensjonist og blir bedt om å jobbe ekstra nå.. Hvem kan få offentlig AFP? Du kan ha rett til offentlig AFP hvis du . jobber på en arbeidsplass i offentlig sektor som har tariffavtale der AFP er en del av avtalen Pensjonistlønn er en fast timesats som arbeidsgiver utbetaler til alderspensjonister som vil jobbe ved siden av full pensjon. Hvis du jobber på pensjonistlønn, meldes du ikke inn i pensjonsordningen til Sandnes kommunale pensjonskasse og pensjonen din blir ikke redusert KS omfatter alle kommuner og fylkeskommuner i Norge, unntatt Oslo, men Oslo kommune har lignende bestemmelser. Jeg vet at jeg må jobbe for pensjonistlønn for å unngå trekk i pensjonen, men hvordan regnes timelønnen? Er det 12.4 i HTA som brukes og at 1687,5 erstattes av framforhandlet pensjonisttimelønn. Sykepleiere i kommunene med ti års ansiennitet og mer fikk i gjennomsnitt utbetalt 523 404 kroner i årslønn, fortalte arbeidslivsdirektør i KS, Tor Arne Gangsø, til Sykepleien 4. mai. Dette var tall per 1. desember i fjor. - Må gå ut fra grunnlønna. På Facebook reagerte mange sykepleiere

Tips! Ved bruk av nettleseren Chrome, kan du åpne filene i Acrobat Reader, og bruke søkefunksjonen der, uten å måtte laste ned filene. Hovedtariffavtalen i staten 2020-2022 mellom staten og Akademikerne (pdf). Hovedtariffavtalen i staten 2020-2022 mellom staten og Akademikerne - med departementets kommentarer (pdf) Departementets kommentarer er ikke oppdatert etter hovedoppgjøret 2020 Jobber i kommunen. Dette står i Hovedtariffavtalen mellom KS og NSF : -Kvelds/natt tillegg (er det samme) og tillegget er fra kl. 17.00 - 06.00. Tillegget pr time avhenger av lønnsnivå. Jeg har 56 kr t i tillegg.-Helgetillegget er fra lørdag kl.00.00 til søndag kl. 24.00. Dette er likt for alle lønnsnivåer 35 kr/t Ansatte i kommunale barnehager har kommunal tjenestepensjonsordning etter hovedtariffavtalen i KS-området (HTA) samt pensjonsvedtekter for Oslo kommune. Ny offentlig tjenestepensjon. Alle som er født i 1963 eller senere vil fra 1. januar 2020 tjene opp pensjon etter de nye reglene for offentlig tjenestepensjon og komme inn i ny AFP-ordning Arbeidstilsynet har utarbeidet en standard arbeidsavtale som dekker kravene til innhold i en arbeidsavtale - Det er bra at Norsk Industri og Fellesforbundet også denne gang har kommet til enighet i frontfaget. Det hviler nå et stort ansvar på partene i de påfølgende forhandlingene å følge frontfagets ramme, sier NHO-sjef Almlid

Bør du jobbe på pensjonistlønn - KLP

Avtale om pensjonistlønn 7. juli 2020 Retningslinjer for oppfølging av sykemeldte arbeidstakere 13. november 2019 Administrativ tilsetting 30. august 201 På NSFs nettsider 22. april 2016 presenteres en smilende og fornøyd forbundsleder, som uttrykker glede over at «Regjeringen nå sørger for at pensjonerte sykepleiere kan få jobbe uten avkortning i pensjon.» Etter klage og misnøye fra mange pensjonerte sykepleiere, spesialsykepleiere og jordmødre, har Regjeringen tatt denne saken til ny vurdering

I forbindelse med årets tariffoppgjør ble det besluttet at pensjonsbestemmelsene i Hovedtariffavtalen for KS flyttes over til en egen særavtale som trer i kraft fra 01.01.2020. Den nye særavtalen, SGS 2020, samler bestemmelsene om pensjon og gjør det mer oversiktlig. Avtaleperioden går fra 01.01.2020 til 30.04.2020 Pensjonistlønn er noe en kommune kan tilby, men det er ikke en rettighet du har som arbeidstaker. - Pensjonistlønn er ment for dem som går i kortere og midlertidige engasjement. (KS). Han understreker at det er ulik praksis fra kommune til kommune og at de må ta en vurdering i hvert enkelt tilfelle

Smittesporing, KS Fiks : Support IKT. Planlagt nedetid IKT-systemer. Webmail: CIM krisehåndteringsverktøy - pålogging. Veiledning for CIM krisehåndteringsverktøy. Kalender for Gjøvikregionen. Søk opp kommunalt ansatte og kolleger i Gjøvikregionen. Krever brukernavn og passord. Merk: Fungerer ikke i Internet Explorer. Visma - ansat Arbeidstakere som mottar pensjonistlønn 23 II Rutiner for innmelding, endringsmelding og utmelding 24 MMR - Manuell meldingsrutine 24 EMR eller KMR - Nettpensjon 24 KLP Kundeside 25 opptaksbestemmelsene i KS, KA og Spekters tariffområder. *) Historikk for minstekravene for medlemskap er tatt inn under punkt IV-1 Neste trekk - NHOs veikart for fremtidens næringsliv. Veikartet viser Norges vei ut av krisen og inn i en digital, global og grønnere fremtid med konkurransedyktige små og store bedrifter og trygge arbeidsplasser i hele landet

Pensjonistlønn - Statens pensjonskass

KS har konsesjon fra Datatilsynet om å innhente data på individnivå. Tellingstidspunkt Tellingstidspunktet er 1. desember. Pensjonister som lønnes med pensjonistlønn på 191 kr. per time. 2. posisjon V: angir om den ansatte er vikar for en annen ansatt. A: skal brukes for alle ansatte som IKKE er vikarer Feriepenger 2019 Så mye får du i feriepenger Fjorårets inntekt avgjør hvor mye du får utbetalt i sommer. FERIEPENGEGRUNNLAGET: Dette tallet på lønnslippen din for desember i fjor, avgjør hvor mye du får utbetalt i feriepenger i år. Foto: Berit B. Njarga Vis me

Vi har laget en kalkulator som du kan bruke til å beregne årsverk og årstimer for assistenter i GSI-rapporteringen Tollbugata 22 Postboks 456 Sentrum 0104 Oslo Telefon: (+47) 994 0240 Finn tariffavtaler, lønnsstatistikk, advokathjelp, medlemsfordeler, nyheter, politikk og arrangementer. Se hva vi kan gjøre for din bedrift

Inntekt fra offentlig sektor - Statens pensjonskass

Staten har inngått to hovedtariffavtaler for perioden 2020-2022, én med Akademikerne og én med LO Stat, Unio og YS Stat. Er du ikke fagorganisert, lønnes du etter hovedtariffavtalen for LO Stat, Unio og YS Stat Ny sats for pensjonistlønn 214,- pr time, inntil 7,5 time per dag til dem som gjennomfører prøven på sin fritid (turnusfri, ferie/fridag, avspasering o.l.). Skjemaet for kompensasjon for bruk av egen fritid, vedlegges ikke lenger til reiseregningene. Det er svært viktig at det registreres alle datoene de I samråd med FHI har Bergen kommune besluttet å forlenge varigheten på de midlertidige koronatiltakene til og med 22. september. - Smittesituasjonen i Bergen er fortsatt alvorlig. Ser vi på trenden de siste syv dagene, ligger Bergen kommune på et snitt på 32 tilfeller av covid-19 smitte om dagen, og vi har derfor per i dag ikke grunnlag for å si at vi har en nedadgående trend, sier. Pensjonistlønn har nye satser fra 2020 - Samfunnsbedriftene. Klassekampenarkivet | En molbohistorie. Pensjonistlønn 2016. Pensjonistlønn 2016. Trondheim kommunale pensjonskasse - Trondheim kommune. Pensjon - KS

KS Lønnstabell Lønnstrinn kommune Fagforbunde

Nå som partene, KS på den ene siden og hovedsammenslutningene på den annen, er blitt enige om pensjonistlønn er det meget sannsynlig at ordningen vil bli tatt inn i Hovedtariffavtalen ved vårens hovedoppgjør. Da åpnes muligheten for alle ansatte, uavhengig av hvor man er organisert. Virkningsdatoen vil bli 1. mai 2014 Innenfor KS- og KA- områdene er det lagt til rette for at alderspensjonister kan engasjeres til å uføre arbeid på pensjonistvilkår etter regler om pensjonistavlønning. Pensjonistlønn er en fast timesats som arbeidsgiver utbetaler til alderspensjonister som vil jobbe på pensjonistvilkår ved siden av alderspensjon fra offentlig tjenestepensjon

Ks - Ks

LO Stat, YS Stat og Unio har kommet til enighet med Staten om lønnsoppgjøret i det statlige tariffområdet. Her finner du ny hovedlønnstabell fra oktober 2020 KS` tariffområde skal meldes inn i pensjonsordningen, uavhengig av hvor lite de jobber. Pensjonistlønn Avtalen er pr. 01.05.14 utvidet til å omfatte AFP-pensjonister som får pensjonen etter pensjonsordningens ordinære regler (tjenestepensjonsberegnet AFP etter fylte 65 år Pensjonistlønn reduserer ikke pensjonen fra Statens pensjonskasse. Per i dag er pensjonistlønnen på 201 kroner per time (NB: lærere har egne satser). Inntekt fra offentlig sektor (stat, fylke og kommune) som gir rett til medlemskap i en offentlig tjenestepensjonsordning, reduserer pensjonen fra Statens pensjonskasse KarriereStart.no - Ledige stillinger, bedriftspresentasjoner, traineeprogrammer og yrkesguide.Startsiden for jobb og karriere i Norge

Dette kan du tjene ved siden av pensjon, AFP og uføretryg

Midlertidig ansettelse på generelt grunnlag betyr at man ansettes midlertidig uten at arbeidsgiver må begrunne at det er behov for en midlertidig ansettelse, som i tilfellene over Vi leverer offentlig tjenestepensjon til de fleste ansatte i Oslo kommune*, kommunale foretak, flere av kommunens aksjeselskap og ansatte på sykehus som tidligere ble eid av Oslo kommune. Som medlem av vår offentlige tjenestepensjonsordning får du en rekke fordeler og er en viktig sikkerhet for fremtiden

Offentlig tjenestepensjon - KLP

Norsk Sykepleierforbund jobber for dine rettigheter og anerkjennelse som sykepleier. Vi er Norges fjerde største fagforbund, med 120 000 medlemmer HR-2020-2117-A Norges Høyesterett - Dom ⏲3. november En far var i lagmannsretten dømt til fengsel i to år for å ha påført sin sønn på seks uker skade ved å ha filleristet ham ved én anledning, jf. strl. 1902 § 229, jf. § 232 Siste nytt innen nyheter, sport, fotball, økonomi, kultur, reise, jobb og mye mer fra Vesterålens største nettavi Kommentarer til § 14-2 Fortrinnsrett for arbeidstakere som er sagt opp grunnet virksomhetens forhold. Regelen om fortrinnsrett er blant annet et utslag av ILO rekommendasjon 119 artikkel 24 som sier at :. PRIORITY OF REHIRIN

Fakta: Særaldersgrenser i kommunal sektor - Arbeidslivet

Samfunnsbedriftenes Arbeidsgiverservice hjelper deg som arbeidsgiver. Gode bedrifter ivaretar og utvikler sine ansatte. Vi tilbyr solide tariffavtaler, temadager og daglig rådgivning om tariff og arbeidsrett mellom Staten, KS og organisasjonene er gjennomført til høsten og i forbindelse med implementering av disse. Det samme gjelder pensjonistlønn til saeralderspensjonister med 60 års aldersgrense og som er fØdt senere enn 1962. Dersom partene etter forhandlinger ikke blir enig om opprettelse av en ny saeravtale o Saksbehandler: KS forhandling Til: Kommunen og fylkeskommunen PENSJONISTAVLØNNING I SKOLEVERKET I forbindelse med at forhandlingsansvaret for undervisningspersonalet ble overført fra staten til kommuner og fylkeskommuner fra 1. mai 2004, ble det bestemt at dette personalet inntil videre beholder sitt medlemskap i Statens Pensjonskasse (SPK)

Tariff Lønn & tariffavtaler Fagforbunde

Statens personalhåndbok (SPH) er et oppslagsverk for lønns- og personalspørsmål i staten. Her finner du oppdatert informasjon om lov, avtaler, administrative bestemmelser og annet regelverk som setter rammer for og regulerer rettigheter og plikter for alle som er ansatt eller søker stilling i staten Det betyr at hun kan jobbe til hun er 67 år hvis hun ikke har full opptjening av pensjon, men ikke lenger. Har du full opptjening, kan du derimot bare jobbe til du er 65 år, ifølge Hovedtariffavtalen (HTA) til Kommunenes Sentralforbund (KS). I Norge ligger vanlig pensjonsalder på 67 år, mens den alminnelige aldersgrensen i arbeidsmiljøloven ligger på 72 år

KS SL - Skolenes landsforbun

Bergen kommune, Seksjon informasjon, Rådhusgt.10. Postboks 7700, 5020 Bergen. Ansv.red: Robert Rastad, kontaktperson: Ragnar Bøe , nettkoord: Bjørn Vindenes. KS må se på at ansatte over 62 år som tar ut AFP , får jobbe på pensjonistlønn, på lik linje med de med særaldersgrense og over 67 år som tar ut ordinær pensjon. Det ønskes samordning på dette punkt ift den private sektor YS-streiken bringes inn for Arbeidsretten fordi den er tariffstridig og ulovlig 19.09.2019 ; Ingen togstreik i Vy 09.09.2019 ; Mellomoppgjøret 2019: Økende lønnsvekst 27.06.2019 ; Tvungen lønnsnemnd i sykehusstreiken 23.06.2019 ; Sykehusstreiken kan løses 03.06.201

KS har laget noen gode regneeksempler som kan være til hjelp for å forstå mellomoppgjøret. Regneeksempler fra KS. Hovedoppgjøret 2018. Pensjonistlønn. For pensjonister som går inn i arbeid for kortere eller lengre tid, er timesatsen kr 214,- per faktisk time fom. 1 Stedet for å finne tjenester og informasjon fra Arendal kommune - enklere og raskere Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) er Norges største fellesskap for bedrifter. Vi representerer et stort mangfold av jobbskapere fra hele landet Partene i KS-området har fremforhandlet en avtale som gjør det mulig for alderspensjonister å jobbe ubegrenset på pensjonistavlønning, Per 1.januar 2015 beregnes pensjonistlønn for undervisningspersonell tilknyttet kommunal tariff slik: 186 kroner per time x 1400/årsrammen i faget

 • Familie kryssord.
 • Retorisk analyse wikipedia.
 • Bayes regel.
 • Fortelle om fotosyntese.
 • Oliver hardy virginia lucille jones.
 • Marilyn manson teaches a class.
 • 50 års gave til tante.
 • Terapi definisjon.
 • Kim cattrall 2018.
 • Blush studentrabatt.
 • Dorfbahn gerlos webcam.
 • Sportspektakel donaustauf 2017.
 • Fuglekasse stær.
 • Caprinos eventyrlige verden blu ray.
 • Familjeliv otrohet.
 • Sjokoladekake med oreokrem oppskrift.
 • Gakk.
 • Blåbær fordeler.
 • Anja pärson.
 • Kombucha pris.
 • Malcolm x biografie.
 • Fudder ruefetto.
 • Iphone 7 plus refurbished.
 • Volleyball sokker.
 • Brilletesten.no tvnorge.
 • Buddha figurer til hagen.
 • Samsung galaxy.
 • Walton crypto reddit.
 • Hip hop illingen.
 • Vaksine bali.
 • Mamas pizza egersund.
 • Concerta pris.
 • Piano chords notes.
 • Ncis los angeles season 9 antall episoder.
 • Common sense definition.
 • Veksthus maxbo.
 • Hva betyr anvendes.
 • Kongsvikklinikken tvnorge.
 • Aktuelle nachrichten lahn dill kreis.
 • Wow beste magier spezialisierung.
 • Casa mia austevoll meny.