Home

Norsk hjertestansregister

www.nakos.no: Hjertestansregistere

 1. Antall hjertestans utenfor sykehus som fylte inklusjonskriteriene i Norsk hjertestansregister i 2018 var 3405. I 2018 leverte 29 sykehus data til Hjertestansregisteret For hjertestans inne på sykehus rapporterte 29 av 50 sykehus for hele eller deler av året, og det ble rapportert inn totalt 815 hendelser
 2. Norsk hjertestansregister Registeret inneholder opplysninger om alle pasienter som rammes av uventet hjertestans i Norge, der hjerte- lungeredning (HLR) startes. Pasienten registreres når noen har startet med brystkompresjoner og pasienten har sirkulasjon når akuttmedisinsk personell ankommer, selv om vedkommende ikke hadde tegn til sirkulasjon på et tidligere tidspunkt
 3. Norsk hjertestansregister. Resultater. Om registeret. Resultater. Kvalitetsforbedring . Forskning . Kontaktpersoner. Hovedfunn. Alle sykehus leverer data for hjertestans utenfor sykehus; 29 av 50 sykehus leverer data for hjertestans på sykehus
 4. Hjerte- og karregisteret er et register over personer med sykdommer i hjerte- og karsystemet. Her er en kort beskrivelse av hvilke opplysninger som registreres
 5. Sykehus som leverer data til Norsk hjertestansregister om hjertestans inne på sykehus. Grønn farge indikerer at data leveres for hele året, gul farge indikerer at data leveres for deler av året. Rød farge indikerer at det ikke leveres data. 30. september 2020 . 2 .

Norsk hjertestansregister - Helsedata

Norsk hjertestansregister hjertestansregister@nakos.no Telefon: 23 02 72 38 Hjertestarterregisteret AED@nakos.no Telefon:. Norsk hjertestansregister - forventninger Åpning Norsk hjertestansregister 16. mars 2015 . Marta Ebbing, avdelingsdirektør, Avdeling for helseregistre, Folkehelseinstitutte Norsk hjertesviktregister (NHSR) er et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for pasienter som møter ved en Hjertesviktpoliklinikk ved sykehus i Norge for opplæring i sykdommen, kontroll og justering av medisiner, veiledning om trening og kosthold, og for å avdekke problemer som kan behandles Norsk hjerneslagregister presenterer resultater for sine kvalitetsindikatorer gjennom Resultatportalen, en interaktiv side der man kan se resultater for egen enhet og sammenligne med resultater fra andre enheter og nasjonalt. Resultatene oppdateres jevnlig og kan brukes av ledere, fagpersoner og allmenheten Norsk Hjertestarter- register arbeider aktivt for å bekrefte og å oppdatere opplysninger så raskt vi får kjennskap til dem. Dette gir allikevel ingen garanti for at all informasjon alltid er korrekt, og Norsk Hjertestarterregister fraskriver seg alt ansvar i denne forbindelse

Man skal alltid og snarest mulig ringe 1-1-3 ved alvorlige hendelser og ulykker, og den norske ambulansetjenesten gjør en fantastisk jobb og redder mange liv. De har derimot begrensninger både i forhold til kapasitet, tilgjengelighet og geografiske avstander. Derfor patruljerer ofte ambulansene rundt i sitt distrikt Nasjonalt hjertestansregister I Norge har vi per i dag ikke et nasjonalt hjertestansregister. Det har tidligere vært et medisinsk kvalitetsregister for hjertestans utenfor sykehus, Norsk hjertestansregister hjertestansregister@nakos.no Telefon: 23 02 72 38 Hjertestarterregistere I 2014 begynte Norsk hjertestansregister å publisere tallene for hjertestans i Norge. Blant annet hvor mange som får hjertestans, hvor mange som blir gjenopplivet og hvor mange som overlever. Fra og med 2016 rapporterer alle helseforetak i Norge sine tall. Registreringen av antall hjertestans utenfor sykehus begynner altså å bli komplett Data til denne indikatoren er levert fra Norsk hjertestansregister. Alle pasienter som rammes av plutselig, uventet hjertestans utenfor sykehus i Norge, og der noen form for behandling startes av ambulansepersonell eller tilskuer, skal inkluderes i registeret. Med behandling menes basal eller avansert hjerte- lungeredning (HLR)

Norsk hjertestansregister er et register over personer i Norge som har fått hjerte- og lungeredning. Registeret er et kvalitetsregister og er en del av Hjerte- karregister familien. Registeret brukes til å forbedre behandlingen som gis til hjertestanspasienter Formål. NTR har som hovedmålsetting å bidra til økt kvalitet i behandlingen gjennom hele behandlingsforløpet. Gjennom evaluering av kvaliteten på den samlede behandlingen av alvorlig skadde pasienter, kan registeret brukes i et kvalitetsforbedrende arbeid av traumeomsorgen i Norge I dag 16. mars 2015 åpnet Norsk Hjertestansregister, det ble markert med offisiell åpning i forkant av Skandinavisk Akuttmedisin 2015 på Clarion Hotel Congress Trondheim. Det Nasjonale registeret er Nasjonalt hjertestansregister I Norge har vi per i dag ikke et nasjonalt hjertestansregister. Det har tidligere vært et medisinsk kvalitetsregister for hjertestans utenfor sykehus, drevet av Helse Sør-Øst, men dette stengte i 2008. Helsevesenet får store utfordringer i årene som kommer

Hjertestans er en tilstand med opphørt sirkulasjon av blod i kroppen. Hjertestans skyldes oftest en kraftig reduksjon i eller opphør av hjertets pumpefunksjon, men kan også skyldes forhold utenfor hjertet som gjør at hjertet ikke får pumpet tilstrekkelig med blod, som ved et stort blodtap. Norsk hjertestansregister, som ligger under NAKOS, kunne vise til at 17 av 19 foretak leverte inn data i 2015. Det ble rapportert inn 2537 tilfeller av uventet hjertestans utenfor sykehus, der behandlingen ble startet av tilstedeværende eller ambulansepersonell. Rapporten kan leses i sin helhet på kvalitetsregistre.no Ifølge Norsk hjertestansregister hadde noen startet hjerte- og lungeredning før ambulanse ankom stedet i 85 prosent av tilfellene i fjor. Det er høyest i verden. 392 personer overlevde. Norsk hjertestansregister arrangerte i dag samling for sine registrarer med faglig program og erfaringsutveksling, dette bidrar til enhetlig registrering og kvalitetssikring av data i registere

 1. Faglig leder ved Norsk hjertestansregister og Hjertestarterregisteret. Styremedlem i Norsk Resuscitasjonsråd (NRR). Forskningsinteresser; hjertestansbehandling, opplæring av publikum, AMK og ambulansepersonell, og anvendelsen av kvalitetsregistre for forbedring
 2. Faglig leder Norsk hjertestansregister Overlege/Professor Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS), Prehospital klinikk, Oslo universitetssykehus. Sammen redder vi liv Livredder 1 1 3 Hjertestarter Ambulanse Opplæring Teknologi uktur masjon Frivillige organisasjone
 3. Leder for Fagrådet i Norsk Hjertestansregister. Arbeidsoppgaver og interesseområder ved NTNU: Nestleder for forskning ved ISB; Forskning innen anestesi, fysiologi, akuttmedisin og resuscitering; medlem av forskningsgruppen for klinisk sirkulasjonsfysiologi; Klinisk undervisning i anestesi, akuttmedisin og pediatri
 4. Flere kan overleve hjertestans. Mellom 70 og 80 prosent av alle som får plutselig og uventet hjertestans dør. Med støtte fra Stiftelsen Norsk Luftambulanses støttemedlemmer, givere og bedrifter, har doktorgradsstipendiat Daniel Bergum gjort funn som kan bedre den dystre statistikken
 5. Norsk hjertestansregister er et kvalitetsregister for helsetjenesten. Med responstiden menes tiden det tar fra medisinsk nødtelefon (AMK) mottar den førsten henvendelsen til den første ambulanseenheten er fremme på bestemmelsesstedet. Disse to tidspunktene logges automatisk i datasystemet hos AMK og er derfor pålitelige. Minuttene telle
 6. Ingvild Tjelmeland, leder for Norsk hjerteregister Onsdagsmøte 13.04.16 del 2

Om Hjerte- og karregisteret - FH

Norsk Hjertestansregister ved Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS) har nylig offentliggjort tall som viser at antallet personer som ble reddet av at førstehjelper benyttet hjertestarter før helsetjenesten ankom økte med 50 % fra 2018 - 2019 Norsk hjertestansregister. (2019). Årsrapport for 2018 med plan for forbedringstiltak. 3. De regionale helseforetakene har ansvar for AMK-sentralene og ambulansetjenesten. 4. Meld. St. 16 (2010-2011) Nasjonal helse- og omsorgsplan (2011-2015) 5 Norsk hjertestansregister (om gjenoppliving etter hjertestans) Norsk hjertesviktregister (om hjertesvikt) Norsk karkirurgisk register (om operasjoner på pulsårer) Norsk pacemaker- og ICD-register (om pacemaker og/eller hjertestarter) Norsk register for invasiv kardiologi (om hjertekateterisering og blokking/stenting av hjertets pulsårer I følge Norsk hjertestansregister er det grunn til å tro at der utrykningstiden er lang vil det være flere som rekker å starte HLR før ambulanse ankommer. I tillegg er hjertestans en sjelden hendelse og forekomsten i en tidsperiode vil påvirkes av tilfeldige variasjoner, som kan få større utslag desto mindre befolkningen i området er

www.nakos.no: Hjertestarterregistere

Ingvild Tjelmeland leder Norsk hjertestansregister. Foto: Privat #42 Slik gjør Norges hjertestansregister ambulansetjenesten bedre. Tallene for 2018 er klare. Nærmere 3300 med hjertestans ble behandlet av ambulansetjenesten i fjor. Publisert 21. mai 2019 kl. 15:35Publisert av Live Oftedahl - Ifølge Norsk hjertestansregister hadde noen startet HLR før ambulansen ankom i 82 prosent av tilfellene i 2018. Dette er en høyere andel enn i noen andre hjertestansregistre i verden, sier professor og overlege i anestesi Jo Kramer-Johansen ved legeambulansen i Oslo og Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS) Registrarene i Norsk hjertestansregister er samlet årlig for faglig utveksling og oppdatering. I dag deltok over 50 registrarer i programmet og gruppearbeidet

Se mer på statistikken hos Norsk hjertestansregister her I 2015 har 17 av 19 helseforetak levert data. Unntaket er Helse Finnmark og Helse Førde. Innrapporteringen viser at forekomsten av hjertestans er på mellom 40 og 73 per 100.000 innbygger i året Hvert år rammes rundt 3 000 personer med plutselig og akutt hjertestans utenfor sykehus og mange av disse er forårsaket av akutte hjertesykdommer (Norsk Hjertestansregister, NAKOS). Akutt hjerteinfarkt er en alvorlig sykdom som i 2016 rammet 12 437 nordmenn (www.kvalitetsregistre.no; Norsk hjerteinfarktregister) Norsk hjertestansregister. Forbedring av medisinsk nødmeldetjeneste: Håndtering av telefoner om mulig hjertestans. Bedre sortering og prioritering av henvendelser til medisinsk nødtelefon. Avansert prehospital behandling: Bruk og nytte av avanserte tiltak i luftambulansetjenesten. Opplæring og trening på prosedyrer ved hjelp av simulering Validering av registeringer til Norsk hjertestansregister - en delstudie i RegStans studien. Universitetet i Oslo. Jo Kramer-Johansen. Hjertestansregisteret. 19-0127. Kan sosioøkonomiske helseforskjeller forklares med fysisk aktivitet på jobben og i fritiden? Fysisk aktivitet i arbeid og fritid og hjertekarsykdom. NTNU. Steinar Krokstad.

Norsk hjertesviktregister Nasjonalt servicemiljø for

 1. Sentrale forskningstemaer er hjertestansbehandling utenfor sykehus inkludert registerforskning tilknyttet Norsk Hjertestansregister. Forskning på medisinsk nødmeldetjeneste, bruk av ambulansehelikopter og forskning på implementering, opplæring og simulering i prehospital akuttmedisin
 2. Hun er leder i Norsk hjertestansregister. Salget av hjertestartere har eksplodert i Norge de siste ti årene. Men ingen aner hvor mange hjertestartere som står rundt om i Norge, eller hvem som.
 3. På Norsk Hjertestansregister på 113.no kan du se hvor nærmeste hjertestarter er. Hjertestarter PAD 350P fra Heartsine, Basic pakke. Art.nr: 350-STR-RK-10. Heartsine. Norges mest solgte hjertestarter. Markedslederen er blant de mest brukervennlige hjertestarterne og i tillegg innehar trygge medisinske kvaliteter for å sikre overlevelse av.
 4. Per oktober 2013: Sykehuspartner, Hemit, Helse Nord IKT og Norsk Helsenett Ferdigstilles når Vedlegg 2 er godkjent Side 8 av 8 . Created Date

Norsk hjertestansregister årsrapport for 2017 med plan for forbedringstiltak Norsk hjertestansregister har nå lagt ut årsrapporten for 2017. Utdrag fra sammendrag og hovedfunn (sakset): I 2017 rapporterte alle norske helseforetak (HF) med ambulansetjeneste data om hjertestans utenfor sykehus. I 2017 var antall hendelser som fyller inklusjonskriteriene i Norsk hjertestansregister 3172. Av Norsk Førstehjelpsråd, 18.11.2016 På Instruktørsamlingen på Gardermoen presenterte vi noen av nøkkeltallene som var funnet i Norsk hjertestansregister. Noen av de oppmuntrende tallene var for eksempel at 79 % av dem som får hjertestans utenfor sykehus også får hjerte-lungeredning (HLR) Norsk hjertestansregister, som drives av Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS), og Senter for idrettsskadeforskning samarbeider om en studie for å kartlegge alle tilfeller av hjertestans generelt, og relatert til idrett spesielt Av de mer enn 3 000 som ble rammet i fjor overlevde bare 14 prosent, ifølge Norsk Hjertestansregister. Når noen overlever, er det fordi noen har startet gjenoppliving i løpet av kort tid. Heldigvis er vi nordmenn flinke til å starte hjerte-lungeredning (HLR): 82 prosent får HLR før ambulansen kommer

Professor/anestesilege ved NTNU, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk. Leder for Fagrådet i Norsk Hjertestansregister. Forskning innen anestesi, fysiologi, akuttmedisin og resuscitering; medlem av forskningsgruppen for klinisk sirkulasjonsfysiologi Ansattprofil NTNU; Benjamin Storm Ph.D. student på UiT med dyrestudier på Anilab ‎i 2018 leverte alle norske sykehus data for hjertestans utenfor sykehus til hjertestansregisteret. I denne episoden får du vite hva viktigheten med et register er, hva som måles og hvem i Norge som er best på hjertestans utenfor sykehus. Jeg snakker med leder for Norsk hjertestansregister Ingvild T

Norsk hjerneslagregister - St

For å kunne bedre innsatsen ved tidskritiske hendelser er det viktig med kvalitetsregistre over aktuelle tilstander, slik som Norsk hjertestansregister, Norsk hjerteinfarktregister, Norsk hjerneslagregister og Norsk traumeregister. Disse registrene bør samle data om den tidlige identifiseringen og behandlingen av pasientene Nøkkeltall fra Norsk hjertestansregister for 2019 (tall fra 2018 i parentes) 3715 (3405) personer ble ifjor forsøkt gjenopplivet utenfor sykehus. • 85 % (82%) av disse fikk utført hjerte- lungeredning av tilstedeværende før ambulanse kom frem. • Dette er det høyest rapporterte tallet i verden norsk-hjertestansregister 2. Robertson C, Steen P, Adgey J, et al. The 1998 European Resuscitation Council guide-lines for adult advanced life support: A state-ment from the Working Group on Advanced Life Support, and approved by the executive committee. Resuscitation 1998; 37: 81-90. 3. Eisenberg MS, Bergner L, Hallstrom A. Car En undersøkelse fra Norsk Hjertestansregister viste at på landsbasis fikk cirka 78 prosent HLR før ambulansen kom fram. I internasjonal sammenheng er dette et høyt tall. Nordseth forteller at han tror mangel på kunnskap om grunnleggende livreddning kan være medvirkende faktor til at 20-30 prosent ikke mottar hjerte- og lungeredning i Norge

er behov for forbedringer i norsk nødmeldingstjeneste. Utredningen pekte spesielt på følgende seks områder: • Kapasitet • Kompetanse • Teknologi • Styring og forvaltning • Lik tolkning av lovverk • Organisering . I forbindelse med etablering av nye politidistrikt ble det anbefalt å samlokaliser NAKOS!! Rapport!nr.!302014! !! 5!!! 1.'Beskrivelse'av'oppdraget'! Nasjonal!kompetansetjeneste!for!prehospital!akuttmedisin!(NAKOS)!mottok!den Tall fra Norsk Hjertestansregister viser at det startes gjenoppliving på omtrent 3000 nordmenn utenfor sykehus hvert år. Tall fra 2016 viser at 14 prosent av de som har vært i behov av gjenoppliving har blitt skrevet ut av sykehus i god behold, noe som tilsvarer drøyt 400 mennesker. Returnerer til normale Norsk hjertestansregister, får rundt 100 personer mellom 20 og 30 år hjertestans årlig. - I 2018 ble det rapportert 3.405 hjertestanser utenfor sykehus. Av disse overlevde 405 personer i minst 30 dager. Det tilsvarer rundt tolv prosent av alle med hjertestans Leder i Norsk hjertestansregister, Ingvild Tjelmeland, utfører med 100 % resulta

Årsrapport fra Norsk hjertestansregister er publisert! Ny oppdatering Anbefalinger for basal og avansert hjerte-lungeredni... ng (HLR) under COVID-19 pandemien fra Norsk Førstehjelpsråd og Norsk Resuscitasjonsråd. I tillegg til anbefalinger for trening på HLR under COVID-19 pandemien som ble publisert i går kommer det her også ny utarbeidet Anbefalinger for basal og avansert hjerte. - Ifølge Norsk hjertestansregister hadde noen startet HLR før ambulansen ankom i 82 prosent av tilfellene i Norge i 2018. Dette er en høyere andel enn i noen andre hjertestansregistre i verden, opplyser professor og overlege i anestesi Jo Kramer-Johansen ved legeambulansen i Oslo og NAKOS Tallene er hentet fra Norsk Hjertestansregister og gjelder perioden januar - april 2018. Indikatoren sier noe om hvor mange med uventet hjertestans utenfor sykehus som får tilbake egen hjerterytme. Nasjonalt får 23,2 prosent av pasientene igjen egen hjerterytme, resultatet for Innlandet er 17,3 prosent

12.15-12.45 NAKOS, Norsk hjertestansregister? 12.45-13.45 Lunsj. 13.45-14.45 «10 ting du må kunne om akutt-geriatri» signert Guro Brustad, spesialsykepleier akuttmottaket STHF med mastergrad klinisk geriatrisk helsearbeid. 14.45-15.15 «Sepsis» ved Hilde Skudal, overlege på infeksjonsavd og prosjektleder for sepsispilot på sengepost STHF HJERTESTANS! Når hjertet stanser må noen starte hjerte-lungeredning umiddelbart. I Norge skjer dette hos fire av fem pasienter i følge årsrapporten fra Norsk hjertestansregister for 2017. Det er.. Norsk hjertestansregister: Jo Kramer-Johansen, Ingvild Tjelmeland (Oslo universitetssykehus HF) Norsk hjertesviktregister: Morten Grundtvig, Eva Kjøl Slind (St. Olavs hospital HF) Norsk karkirurgisk register: Martin Altreuther, Turi Saltnes (St. Olavs hospital HF) Norsk pacemaker- og ICD-register: Torkel Steen (Oslo universitetssykehus HF 2 års markeringen av Sammen redder vi liv Sammen redder vi liv - ProgramStiftelsen Norsk LuftambulanseNorske kvinners sanitetsforening113 FørstehjelpNorsk folkehjelpNorsk hjerneslagregisterNorsk hjertestansregisterLaerdal MedicalHelsedirektorate Norsk hjertestansregister; Nasjonalt register for ablasjons- behandling og elektrofysiologi i Norge (ABLA NOR) Kreft. Norske helsevaner er også bedre enn gjennomsnittet, med lavere forbruk av tobakk og alkohol og høyere inntak av grønnsaker

Norsk hjerneslagregister Norsk hjerteinfarktregister Norsk karkirurgisk register -NORKAR Det norske hjertekirurgiregisteret Norsk hjertesviktregister Nasjonalt register for invasiv kardiologi Norsk hjertestansregister Hjerte og kar Norsk pacemaker og ICD-register Kreft Nasjonalt register for tykk- og endetarmskreft Nasjonalt register for. - Norsk hjertestansregister - Nasjonalt register for KOLS - Norsk gynekologisk endoskopiregister - Nordisk kvalitetsregister for hidradenitis suppurativa (Er ikke prioritert til oppstart før utgangen av 2015)

Registrere hjertestarter - Norsk hjertestarterregiste

Video: Informasjon om hjertestans - Norsk Hjertestarterregiste

www.nakos.no: Nasjonalt hjertestansregister

 1. Norsk hjertestansregister 1 2 2 Nasjonalt register for ablasjonsbehandling og elektrofysiologi na na 1 Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft 2 2 2 Nasjonalt kvalitetsregister for prostatakreft 2 2 2 Nasjonalt kvalitetsregister for barnekreft 2 2 2 Nasjonalt.
 2. Norsk hjertestansregister; Norsk hjertesviktregister; Norsk karkirurgisk register (NORKAR) Norsk pacemaker- og ICD-register; Norsk register for invasiv kardiologi (NORIC) Formålet med HKR. Formålet med Hjerte- og karregisteret er nedfelt i Hjerte- og karregisterforskriften § 1-2
 3. st legestudentene bidratt til å øke overlevelsesprosenten
 4. Norsk hjertekirurgiregister. Folkehelseinstituttet Hjertestans Nasjonalt hjertestansregister: Folkehelseinstituttet Endoskopier Gynekologisk endoskopi Norsk gynekologisk endoskopiregister Sykehuset Vestfold HF Mage/tarm-endoskopi Gastronet Sykehuset Telemark HF Annet Barnediabete
Senter for idrettsskadeforskning - 7 millioner kroner til

Både tallene fra Norsk hjertestansregister og resultatene fra undersøkelsen viser hvor viktig det er å fortsatt styrke førstehjelpsarbeidet ved gjentatt og systematisk opplæring. På den måten vil befolkningen bli i enda bedre stand til å yte livreddende førstehjelp, sier helsedirektør Bjørn Guldvog i Helsedirektoratet Norsk hjertestansregister 2 87 % Nasjonalt register for ablasjonsbehandling og elektrofysiologi i Norge 1 ---Kreft Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft 2 65 % Nasjonalt kvalitetsregister for prostatakreft 2 79 % Nasjonalt kvalitetsregister for barnekreft 2 84

Også Norsk Hjertestansregister presenterte sine funn, ved leder Ingvild Tjelmeland. Resultatene viser at 82 prosent fikk hjerte- og lungeredning av tilstedeværende før ambulansen kom Norsk hjertestansregister Folkehelseinstituttet (FHI) Registeret inneholder opplysninger om alle pasienter som rammes av uventet hjertestans i Norge, der hjerte- lungeredning (HLR) startes. Norsk hjertesviktregister (NHSR) Folkehelseinstituttet (FHI Hun er leder for Norsk hjertestansregister. Det er de som skal samle informasjon om alle som får hjertestans utenfor sykehusene i Norge (se faktaboks)

Norsk hjertestansregister årsrapport for 2017 med plan for forbedringstiltak Norsk hjertestansregister har nå lagt ut årsrapporten for 2017. Utdrag fra sammendrag og hovedfunn (sakset): I 2017 rapporterte alle norske helseforetak (HF) med ambulansetjeneste data om hjertestans utenfor sykehus Norsk overvåkningssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner NOIS-POSI: Hovedskjema Norsk ryggmargsskaderegister : Registrering av ryggmargskade [HKR] Norsk hjertestansregister : Registrerin Hjerte- og karregisteret (HKR) er et sentralt helseregister som skal samle registrert informasjon om sykdommer i hjerte og blodkar. Denne informasjonen hentes fra andre sentrale helseregister og medisinske kvalitetsregistre.. Databehandler for registeret er Folkehelseinstituttet og reguleres gjennom Hjerte- og karregisterforskriften.. Registeret henter informasjon fra disse sentrale. Norsk hjertesviktregister Følgende register har søkt om nasjonal status: Det norske hjertekirurgiregistret og Norsk hjertestansregister. Registrene forventes å gi en bedre pasientbehandling, bedre datakvalitet, bedre oversikt over folkehelsen og bedre internasjonal forskning Norsk hjertestansregister Folkehelseinstituttet (FHI) Registeret inneholder opplysninger om alle pasienter som rammes av uventet hjertestans i Norge, der hjerte- lungeredning (HLR) startes. Barnediabetesregisteret (BDR) Oslo universitetssykehus HF

Norsk hjertestansregister Oslo universitets-sykehus HF Norsk hjertesviktregister St. Olavs Hospital HF Norsk karkirurgisk register St. Olavs Hospital HF Norsk pacemaker- og Basisregisteret inneholder data fra Norsk pasientregister og fra Dødsårsaksregisteret . hjerteforum 01 vol 66 fra 2012 og framover om pasiente Norsk hjertestansregister gir viktigere, kvalitetssikret dokumentasjon om lekfolks vilje til å yte livreddende førstehjelp enn noen løsrevne, enkeltstående skrekkhistorier om folk som tar.

KNIV: Prosjektleiar Ingvild Myrhaugen Tjelmeland, Hege

Hvor mange overlevde en hjertestans i Norge i fjor

[HKR] Norsk hjertekirurgiregister: Registrering [HKR] Norsk hjertestansregister: Registrering [KRG] Nasjonalt register for barnekreft: Behandlingsskjema CNS-Meldings Nr 250 [KRG] Nasjonalt register for barnekreft: Behandlingsskjema Solide Svulster Utenfor CNS-Meldings Nr 200 [KRG] Nasjonalt register for barnekreft: Registreringsskjema CNS-Meldings Nr 15 Foreløpig program NAKOS-dagene 2020 Mandag 30. november 10.00 - 16.00 Fagrådet Norsk hjertestansregister 10.00 - 15.00 Fagdag Medisinsk nødmeldetjeneste 16.00 - 19.00 Referansegruppe NAKOS Tirsdag Norsk hjerneslagregister. Norsk hjerteinfarktregister. Norsk karkirurgisk register -NORKAR. Norsk Hjertekirurgiregister. Norsk Pacemaker og ICD-register. Norsk hjertesviktregister. Norsk register for invasiv kardiologi - NORIC. Norsk hjertestansregister. Nasjonalt register for ablasjons- behandling og elektrofysiologi i Norge (ABLA NOR Ifølge Norsk hjertestansregister får 4000 nordmenn hvert år hjertestans utenfor sykehus - for noen av dem skjer det på arbeidsplasser og i virksomheter. Det finnes to slags hjertestartere: halv- og helautomatiske. Hos Lyreco fører vi hjertestartere fra CardiAid. De finnes i to versjoner: som halvautomatiske og helautomatiske

Høy vilje til å redde liv ved hjertestanswww

1130 1200 Norsk hjertestansregister ‐ kvalitetsregister som utgangspunkt for forbedring Ingvild B. M. Tjelmeland Leder Norsk hjertestansregister, NAKOS, OUS 1200 1230 Sammen redder vi liv ‐ et dugnadsprosjekt for bedre overlevelse Jo Kramer‐Johansen Professor og anestesilege, NAKOS og Luftambulanseavdelingen, OU Ingvild Tjelmeland er leder i Norsk hjertestansregister og jobber i Nakos. I dagens episode snakker vi om Nakosdagene 3-6 juni. Hva vi kan forvente og hva slags tema som er i årets konferanse snakker vi om i denne podkasten Registrarsamling, Norsk hjertestansregister Ve kommen Kvalitetsindikatorer, hvem har blitt bedre PCI, er det så viktig da? Alf Inge Larsen Data fra AMK, Helene Lund Kaffe Oppdateringer fra registeret, Ingvild Ny fagrådsrepresentant, Kristine Validerings-prosjekt, Kristin Lunsj Forskning fra registeret, Jo Ny IT løsning og nye datafelter, Ingvil

 • Monsterbedriften randall.
 • Logistic regression interpretation.
 • Bmw felgen.
 • Shakespeare bautzen homepage.
 • Toxik3 jeans norge.
 • Alex ticket.
 • Download video hijau daun bertahan.
 • Wanddeko holz kaufen.
 • Border collie trening.
 • You raise me up youtube.
 • Hotell reykjavik.
 • Skinnbukse 2016.
 • Fjerning av kalk i skulder.
 • Destiny 2 pc raid release date.
 • Ferge kristiansand danmark.
 • Fattige kryssord.
 • Michael moore norway.
 • Tannlege drammen akutt.
 • Küchen aktuell berlin spandau erfahrungen.
 • Kizzsta erfahrungen.
 • Leichenfund neubrandenburg aktuell.
 • Square dance diggers.
 • Tetting av sprekker betong.
 • Ellen degeneres family.
 • Black diamond ascension.
 • Yak wool.
 • Treningsprogram maraton under 4 timer.
 • Valtrex antibiotika.
 • Schwarzach im pongau webcam.
 • Eiendomsmegler 1 trysil.
 • Support euw lol.
 • Hpz rheine schwimmen.
 • Heringsschmaus in graz 2018.
 • Repulsine.
 • Dokomi professionals.
 • Rått kjøtt til hund.
 • Iphone 6 plus lengde cm.
 • Hva er revisor.
 • Stadt büren mitarbeiter.
 • Virvelsøylen funksjon.
 • Opptakskrav realfag uio.