Home

Opleidingsniveau per gemeente cbs

Cijfers over het opleidingsniveau van de inwoners van uw gemeente. Het gaat hierbij om de hoogste opleiding die een persoon heeft afgerond. Het opleidingsniveau kan in de categorieën lager, middelbaar en hoger opgeleid in kaart worden gebracht, maar ook in meer gedetailleerde categorieën, zoals basisonderwijs, vmbo, havo, vwo, mbo, hbo, wo De gemeente Utrecht gebruikt veel gegevens uit de CBS-database StatLine. De onlangs ontvangen tabel van het CBS over het opleidingsniveau per wijk en buurt is volgens Selten om meerdere redenen een interessante aanvulling. 'We hadden behoefte aan meer gedetailleerde informatie over opleidingsniveau op wijk- en buurtniveau Opleidingsniveau naar wijk en buurt, 1 oktober 2017 25-7-2019 11:10 Voor een selectie van gemeenten is per wijk en buurt de opleidingsniveauverdeling van de bevolking van 15 tot 75 jaar in beeld gebracht. Dit onderzoek is bekostigd door VSO. De tabel is samengesteld op basis van gegevens uit het Opleidingsniveaubestand van het CBS

Opleidingsniveau - CBS

 1. In deze map zijn negen tabellen samengebracht met gegevens over inkomen, arbeidsdeelname, opleidingsniveau, vermogen en vrijwilligerswerk naar Waddengeboed, provincie, COROP en gemeente. Ook zijn drie tabellen opgenomen met informatie over sociale samenhang per provincie
 2. Opleidingsniveau Nederlander stijgt. 03 oktober 2013 09:49 03-10-13 09:49 Laatste update: Bij hen lag dit percentage op 37 procent, aldus het CBS Bij de gemeente heerst een toegankelijke en informele werksfeer waar initiatief en ambitie op cbs; gemeente amsterdam; per opleidingsniveau bijbane Lager opgeleiden maken in het algemeen meer gebruik van gezondheidszorg dan hoger opgeleiden
 3. Bijna drie op de tien 15- tot 75-jarigen in Nederland zijn hoogopgeleid. De sterk verstedelijkte gemeenten hebben veelal de hoogst opgeleide bevolking. Het percentage hoogopgeleiden in de aangrenzende gemeenten ligt vaak ook boven het landelijke gemiddelde
 4. StatLine is de databank van het CBS. Het CBS biedt een schat aan cijfers over de Nederlandse economie en samenleving en is vrij beschikbaar
 5. Zie ook Opleidingsniveau van de bevolking voor een een vergelijking van het onderwijsniveau van 15- tot 75-jarigen en 30- tot 35-jarigen in een aantal Europese landen. Hoogst behaald onderwijsniveau bevolking (15 tot 75 jaar) Bron: CBS, Enquête Beroepsbevolking (EBB)
 6. Sociaaleconomische status: definities. Er zijn verschillende definities van sociaaleconomische status. Een wat oudere definitie is dat sociaaleconomische status de relatieve positie is van een individu, gezin of groep binnen een hiërarchische sociale structuur, die is gebaseerd op toegang tot of controle over rijkdom, macht en prestige (Mueller & Parcel, 1981)

Nieuwe cijfers over opleidingsniveau voor 80 gemeenten - CBS

 1. Steeds meer. Totaal aantal inwoners: Officieel door CBS vastgestelde inwonersaantallen: 1 januari 2014 19.116 Opleidingsniveau : Als het gaat om huishoudenssamenstelling en inkomen rapporteert het CBS op Aandeel hoog- en laagopgeleiden per buurt, wijk, pc4 of gemeente. Salaris per opleidingsniveau
 2. Wanneer in de toekomst komt de dag dat door het CBS wordt gemeld dat het verschil in. Bevolking (15-64 jaar) naar opleidingsniveau per gemeente met meer dan 10.000 midden hoog onbekend laag midden hoog; Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS van het CBS
 3. Gemiddeld opleidingsniveau stijgt. Volgens NU.nl blijft het gemiddeld opleidingsniveau in Nederland blijft nog steeds stijgen. In 2007 had maar 31% van de Nederlandse bevolking een hoog opleidingsniveau. Het blijkt dus dat het opleidingsniveau met 4% gestegen
 4. Cijfers van het CBS over het onderwijsniveau van de bevolking, leerlingen in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs en ingeschrevenen en studierichtingen in het mbo, hbo en wo. Cijfers over uitgaven van de overheid aan onderwijs

Onderzoek010 is de webpagina van OBI, de afdeling Onderzoek en Business Intelligence van de gemeente Rotterdam. Op Onderzoek010 ontsluit OBI haar rapporten en onderzoeksdata. OBI draagt bij aan de kwaliteit van politiek bestuurlijke en beleidsmatige afwegingen door het verrichten van onderzoek en ontwikkelen van dashboards en monitoren Daarvoor heeft het CBS deze site verder ontwikkeld. Twee maal per jaar vernieuwt het CBS de gegevens op deze site. Nieuwe gegevens per wijk en buurt worden toegevoegd uit de cijfers die dan via Statline beschikbaar zijn Cijfers van het CBS over ontwikkelingen in de bevolking, zoals het aantal inwoners, immigratie en emigratie, migratie tussen het Verenigd Koninkrijk en Nederland na Brexit-stemming, geboorte en sterfte, geboortecijfers per gemeente, kinderen die niet bij beide ouders op één adres wonen, langer thuis blijven wonen van jongeren en scheidingskansen naar opleidingsniveau Het CBS maakt echter niet zichtbaar welke effecten er zijn per individuele gemeente en dat is de reden dat we de achterliggende tabellen hebben opgevraagd en op basis daarvan een overzicht hebben gemaakt van de impact per gemeente. In de bijlage is per gemeente het effect van verdeling op basis van de nieuwe scores op een rij gezet Klik op de gemeentenaam in de bovenstaande lijst om de overzichtspagina met woonplaatsen, wijken en buurten per gemeente te openen. Voor iedere gemeente worden de woonplaatsen met meer dan 200 inwoners getoond. Ook eventuele namen van gemeenten die na herindeling in de gemeente terecht zijn gekomen worden in deze kolom getoond

Opleidingsniveau naar wijk en buurt, 1 oktober 2017 - CBS

Feitenkaart Opleidingsniveau Rotterdam 2019* (voorlopige cijfers) Feitenkaart over het opleidingsniveau van Rotterdammers op gebieds- en buurtniveau in 2019 op basis van door OBI bewerkte gegevens van het CBS. Het betreft hier voorlopige gegevens; in september 2021 zal een 2e druk met definitieve gegevens verschijnen. 2020-09-28 / Onderwijs. Er zijn cijfers gepubliceerd van het hoogste opleidingsniveau per gemeente, zie link. De gevraagde cijfers zijn van 2003 t/m 2019 gepubliceerd, maar ik heb alleen het jaar 2019 geselecteerd omdat anders de tabel te groot wordt om op het scherm weer te geven, via het tabblad: periode, kan men de overige jaren selecteren

Opleidingsniveau cbs. CBS Curaçao - This website offers insight in all statistical facts about Curaça In 2012 telde Nederland 28 procent hoogopgeleiden, een cijfer dat sinds 2003 steeds verder is gestegen. Het aandeel laagopgeleiden daalde, het aandeel middelbaar opgeleiden bleef gelijk Let op: Dit zijn de meest actuele cijfers van het CBS, maar ook deze cijfers gaan over 2018.De kans bestaat dat het gemiddelde inkomen per leeftijdsgroep in 2020 hoger ligt. Impact opleidingsniveau en type werkverban Op basis van de gemiddelde huishoudgrootte en het aantal verblijfsobjecten met bijbehorende geluidbelasting is vervolgens per blootstellingscategorie en per buurt, wijk en gemeente (CBS buurt,- wijk en gemeentebestand voor het jaar 2016) de fractie van het totaal aantal blootgestelde personen bepaald Een belangrijke onderverdeling van de beroepsbevolking is de indeling naar opleidingsniveau. CBS . Bron: CBS. Toptalenten Ontwikkeling werkzame personen per gemeente Samenwerking onderwijs/bedrijfsleven (aantal smart solution trajecten, CT-battles Vergrijzing arbeidsmarkt Arbeidsproductiviteit Beroepsbevolkin Data en informatie is dé website voor iedereen die op zoek is naar objectieve, betrouwbare en actuele data en informatie over Amsterdam

Werkgelegenheid en verhouding wonen en werken per gemeente, 2017 (indicator 2066, versie 05 , 6 september 2018 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen CBS, PBL, RIVM, WUR (2013). Inwoners en huishoudens per gemeente en provincie. (indicator 2002, versie 04 , 18 december 2013 ) Object Moved This document may be found her

CBS Urban Data Centers

Inkomen, arbeidsdeelname, opleidingsniveau, vermogen - CBS

CBS starts on 10th of October with Labour Force Survey for 2020. 08-10-2020. Results of the Labour Force Survey for 2019. 13-09-2020. The unemployment rate reaches 17.4%. Compendium Environmental Statistics Curaçao 2018. a brief summary of the most important environmental statistics of Curaçao Sociaaleconomische status in de gemeente Montferland. Het gemiddeld besteedbaar inkomen in 2015 in de gemeente Montferland is €35.400 euro per jaar per huishouden.. In 2016 heeft 6% van de particuliere huishoudens een inkomen onder de lage inkomensgrens. Dit is minder dan in Noord- en Oost-Gelderland en Nederland. Zeven procent van de minderjarige kinderen woont in een huishouden met een. In navolging van internationale organisaties en het CBS publiceert het CPB vanaf het CEP 2016 de werkgelegenheid in gewerkte uren in plaats van in arbeidsjaren. 11 december 2015 Effect van bijstelling economische groei door CBS op raming CP De conclusie: de impact per gemeente varieert, maar is in veel gemeenten groot. Als de nieuwe verdeelsleutel vanaf 2018 gebaseerd wordt op dit CBS-model gaan sommige gemeenten er (meer dan 100%) op achteruit, voor andere gemeenten zou het een forse toename of zelfs verdubbeling van het budget betekenen De Jeugdmonitor houdt u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen over de situatie van jongeren. Bekijk de cijfers rond de thema's gezin, onderwijs, veiligheid en justitie, gezondheid en welzijn en arbeid van uw gemeente en heel Nederland

Het percentage inwoners van Haaglanden met een laag opleidingsniveau neemt toe met de leeftijd (tabel 2). Zo heeft 12% van de 18- tot en met 34-jarigen een laag opleidingsniveau, bij 75- tot en met 84-jarigen en 85-plussers is dat respectievelijk 61% en 62%. Meer vrouwen hebben een laag opleidingsniveau in vergelijking met mannen INHOUDSOPGAVE 1. Toelichting 2. Definities en verklaring van symbolen 3. Koppelingen naar relevante tabellen en artikelen 4. Bronnen en methoden 5. Meer informatie 1. TOELICHTING Deze tabel bevat cijfers over de gerealiseerde opbrengsten van gemeentelijke heffingen per gemeente in duizenden euro's en in euro per inwoner inwoners alle leeftijden gegroepeerd per gemeente, bron: CBS. Viz Author: Beleidsinformatie Flevoland. inwoners alle leeftijden gegroepeerd per gemeente. 109 Views 0. More Detail. Google Sheets: Data last updated at Oct 27, 2016, 9:24 AM Request Update. There was a problem trying to update the data from Google Sheets In de tabel worden de balansstanden aan het eind van het jaar gepresenteerd. De bedragen zijn zowel in duizenden euro's als in euro's per inwoner vermeld. Gegevens beschikbaar van 2005 tot 2014. Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief. Wijzigingen per: 21 december 2016 Geen, deze tabel is stopgezet Werkloosheid per gemeente cbs Geplaatst op: 10.05.2018 Beroepsbevolking, werkloosheidspercentage, arbeidsparticipatie Migratieachtergrond, geslacht, leeftijd Gevonden in naam gegevens: Gennep Van de gemeenten in het verspreidingsgebied van De Gelderlander heeft ook het Limburgse Gennep relatief veel arbeidsongeschikten, met hetzelfde percentage als Zutphen

Cbs opleidingsniveau per gemeente — tabel 1 aandeel

9-mei-2014 - Baten en lasten per functie, opbrengst heffingen Per gemeente. - 2005 - 201 Het RIVM heeft cijfers over gezondheid en leefstijl berekend voor alle wijken en buurten in Nederland op basis van de ruim 457.000 respondenten van de Gezondheidsmonitor volwassenen 2016 van GGD'en, CBS en RIVM. Omdat er vaak te weinig respondenten per wijk of buurt zijn, gebruikt het RIVM een model waarmee de cijfers berekend kunnen worden Aantal overleden personen per jaar en weeknummer in de gemeente Goes. Week 2020-42 start op maandag 19 oktober 2020. Gemiddeld overleden 7,91 personen per week in 2020 uit de gemeente Goes (CBS, totaal aantal sterftes tot en met week 42 van 2020). Sterftecijfer Statistische gegevens Tilburg Op 1 januari 2020 had de gemeente Tilburg 219.796 inwoners. Daarmee is Tilburg de 7e stad van het land Aantal overleden personen per jaar en weeknummer in de gemeente Arnhem. Week 2020-42 start op maandag 19 oktober 2020. Gemiddeld overleden 25,05 personen per week in 2020 uit de gemeente Arnhem (CBS, totaal aantal sterftes tot en met week 42 van 2020). Sterftecijfer

Sociaaleconomische status in de gemeente Ermelo. Het gemiddeld besteedbaar inkomen in 2015 in de gemeente Ermelo is €39.300 euro per jaar per huishouden. Dit is meer dan in Noord- en Oost-Gelderland en Nederland. In 2016 heeft 5% van de particuliere huishoudens een inkomen onder de lage inkomensgrens en 6% van de minderjarige kinderen woont in een huishouden met een laag inkomen Aantal overleden personen per jaar en weeknummer in de gemeente Den Haag. Week 2020-42 start op maandag 19 oktober 2020. Gemiddeld overleden 78,63 personen per week in 2020 uit de gemeente Den Haag (CBS, totaal aantal sterftes tot en met week 42 van 2020). Sterftecijfer Gezondheid per buurt, wijk en gemeente. Deze website presenteert kaarten en cijfers over gezondheid en gezondheidgerelateerde thema's op gemeente-, wijk- en buurtniveau. Hiervoor zijn verschillende bronnen gebruikt. De meeste kaarten zijn gebaseerd op de Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2016 van GGD'en, CBS en RIVM

Hoogopgeleiden, 2017 Compendium voor de Leefomgevin

CBS Statlin

CBS-publicatie met cijfers, uitkomsten en trends uit diverse statistieken over maatschappij, economie en arbeid en inkomen 3.4 Opleidingsniveau beroepsbevolking . Per 1.000 inwoners van 15 tot en met 64 jaar behoren er in de gemeente Ermelo 702 mensen tot de de indeling van personen en huishoudens in gemeenten wordt uitgegaan van de gemeentecode zoals die door de deelnemende gemeente bij CBS is aangeleverd. Aangezien dit per gemeente verschilt,.

CBS Statlin Eindelijk, een onderzoek waarmee we inzicht krijgen in de aard en omvang van de (geregistreerde) schuldenproblematiek per gemeente. De cijfers hebben betrekking op 2018, maar toch. CBS presenteert de uitkomsten in een rapport en een gebruiksvriendelijk dashboard. Het rapport is de opvolger van Huishoudens in de rode cijfers. Omdat andere methodes en definities zijn gebruikt 9-mei-2014 - Begrote lasten en baten per functie (beleidsterrein) en begrote op brengsten gemeentelijke heffingen (belastingen/retributies) per gemeente. - 2005 - 201 Eind maart werd er gemiddeld 13% minder uren per week gewerkt dan begin maart. In april is deze daling gestabiliseerd. De monitor, met cijfers van het CBS en het UWV, dient als achtergrondinformatie bij de CPB-ramingen en coronapublicaties over de arbeidsmarkt.. Werkloosheid per gemeente cbs. Geplaatst op: 28.02.2019. Beroepsbevolking, werkloosheidspercentage, arbeidsparticipatie Geslacht, leeftijd, geboorteland, Caribisch Nederland Gevonden in naam gegevens: Linken kan altijd, eventueel met de intro van het stuk erboven

Hoogst behaald onderwijsniveau Kengetallen Onderwijs

Hogere opleiding, hogere arbeidsparticipatieCBS Urban Data Center/Zwolle

Video: Sociaaleconomische status Cijfers & Context Opleiding

Eind maart werd er gemiddeld 13% minder uren per week gewerkt dan begin maart. In april is deze daling gestabiliseerd. Werkgelegenheid en verhouding wonen en werken per gemeente, 2013 (indicator 2066, versie 03 , 10 september 2014 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen Deze tabel geeft de volgorde weer waarin schuldenaren hun schulden bij uitvoeringsorganisaties opbouwen. De organisatie in de eerste kolom is de organisatie waar de schuldenaren als eerst een schuld hebben gekregen, de tweede organisatie in de tweede kolom is de organisatie waar zij daarna een schuld hebben opgebouwd, enzovoorts Bevolkingsgegevens gemeente De Bilt per 1 januari 2020 (pdf, 64 KB) Buurtmonitor GGD (GGD Atlas Midden Nederland) Staat van Provincie Utrecht (Provincie Utrecht) Waar staat je gemeente? (Website van VNG) Statline (Website van CBS) Naar boven Contact en veelgestelde vragen 030 - 228 94 11. Twitter: @gemdebil

inwoners per gemeente, provincie, gewest . Zoeken. Evolutie van de bevolking. Inwoners Mannen Vrouwen Niet-Belgen. Inwoners per leeftijd. Inwoners Mannen Vrouwen Belgen Niet-Belgen. Evolutie niet-Belgen (%) Disclaimer. Bevolkingscijfers.be werd samengesteld aan de hand van open-data gegevens.. Gezondheid per wijk en buurt. Hier kunt u uw eigen gemeente bekijken en vergelijken wat betreft ontwikkelingen van gezondheid, zorg en welzijn in de regio. Sport en bewegen. Hier vindt u informatie over sportbeleid en -praktijk, regionale cijfers over sport en bewegen en lokale sporttoekomstverkenning

Bijstandsuitkeringen - Provincie Drenthe - Feiten en CijfersPostkamer ronde 3 ruimtelijke kijk in het sociaal domein

Cbs opleidingsniveau laag midden hoog - in 2012 telde

De leeftijdsopbouw verschilt sterk per wijk. In Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern wonen in verhouding veel kinderen. In Overvecht wonen in verhouding veel 55-plussers en in de Binnenstad wonen veel mensen van 25 tot en met 34 jaar. Rapportcijfer woning Utrechters geven gemiddeld het rapportcijfer 7,5 voor hun woning Overgewicht per wijk. De kaart presenteert cijfers over overgewicht.Dit is het percentage personen van 19 jaar en ouder met een BMI van 25,0 kg/m 2 en hoger, gebaseerd op zelf-gerapporteerde lengte en gewicht.. Het RIVM heeft cijfers over gezondheid en leefstijl berekend voor alle wijken en buurten in Nederland op basis van ruim 457.000 respondenten van de Gezondheidsmonitor volwassenen 2016. De linkerkaart toont per gemeente het percentage jongeren met jeugdhulp in natura (dus zonder PGB) ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar.Jeugdhulp is de hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet (2014). Het betreft hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of. Uiteraard is per adres wel bekend tot welke gemeente, wijk en buurt deze behoort. Voor de jaren 2015 en 2016 heeft CBS als maatwerk in opdracht van het ministerie van OCW koppeltabellen samengesteld, waarbij per combinatie van postcode en huisnummer de bijbehorende dominante buurt wordt gegeven Inwonersaantal per gemeente groeit. In 2017 kent Nederland 388 gemeenten. Gemiddeld wonen er 44.021 inwoners (+1,7%) in een gemeente. Meetdatum is 1 januari 2017. In 2015 (december) wonen er gemiddeld 43.306 inwoners. Wil je in een gemeente marktonderzoek doen? Weten wat burgers vinden van gemeentebeleid? Gebruik onderzoek voor beleidsvorming

Bekijk feiten en cijfers. Of doe zelf mee aan onderzoek van de gemeente. Utrecht.nl gebruikt cookies om de Ruim 21.000 willekeurig gekozen Utrechters boven de 18 jaar worden rond 29 september 2020 per brief uitgenodigd een vragenlijst in te vullen over hun gezondheid, leefstijl, woonomgeving en sociale contacten Gewijzigd op 19 februari Gewijzigd op 22 augustus Besteedbaar inkomen; gemiddeld inkomen per provincie cbs van personen en huishoudens Per gemeente 1 - 1-Gewijzigd op 06 oktober Gewijzigd op 18 december Gewijzigd op 23 november Inkomensongelijkheid van personen in particuliere huishoudens Geslacht en andere persoonskenmerken, gemiddeld inkomen per provincie cbs, Inkomensverdeling particuliere. In Nederland wonen inmiddels evenveel niet-gelovigen als gelovigen. De verschillen per regio zijn groot. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Bekijk per gemeente hoeveel mensen gelovig zijn en welk

RijnmondInZicht - Home

Gemiddeld opleidingsniveau in Nederland - Gemiddelde

Cbs statline bevolkingsprognose per gemeente 01.06.2018. Bevolkingsontwikkeling ; regio per maand Bevolking, huishoudens en bevolkingsontwikkeling ; vanaf Gewijzigd op 29 december Gewijzigd op 30 oktober. Verder kunt u de ontwikkeling van de regionale gegevens door de tijd heen bekijken en downloaden in dynamische kaarten Bloemendaal was in 2019 opnieuw de gemeente met de rijkste inwoners van Nederland, met een doorsnee vermogen van 381.000 euro. Dat is bijna acht keer zoveel als het landelijke gemiddelde van bijna 50.000 euro, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) De rijksoverheid is verantwoordelijk voor een groot deel van de gemeentelijke inkomsten en wil daar informatie over verstrekken. Deze pagina gaat in op de hoogte van de inkomsten van alle gemeenten samen, waar die inkomsten vandaan komen en welke soorten inkomsten gemeenten hebben

Onderwijs - Cijfers - Maatschappij Trends in Nederland

CBS: Zorggebruik verschilt per opleidingsniveau. 11/11/2014. Lager opgeleiden maken in het algemeen meer gebruik van gezondheidszorg dan hoger opgeleiden. Dit maakt het CBS vandaag bekend. - tekst gaat verder na deze advertentie - Gebruik van zorg hangt samen met opleidingsniveau Onderwijs. Auteur: Ralf Maslowski Nederlanders zijn steeds hoger opgeleid. Van de jongvolwassenen heeft bijna de helft een hoger-onderwijsdiploma. Veel ouderen met een diploma op basisniveau of op het niveau van lager of voorbereidend beroepsonderwijs, hebben in de afgelopen 10 jaar de arbeidsmarkt verlaten Segregatie-index per gemeente. De segregatie-index geeft aan welk percentage huishoudens met een laag inkomen zou moeten verhuizen om een gelijkmatige spreiding van lage inkomens binnen een gemeente te krijgen.. Een laag inkomen is een inkomen dat, omgerekend naar een inkomen van een alleenstaande, een lagere koopkracht vertegenwoordigt dan een bedrag van 12.750 euro per jaar, 1.060 euro per.

Onderzoek01

De gemeente heeft veel cijfers over Nijmegen. De meest gevraagde cijfers vindt u hieronder, in dashboards per onderwerp. Zoekt u andere cijfers, neem dan contact met ons op. Woningmarktcijfers . Gegevens over woningen per wijk, zoals aantal, bouwjaar en type woning. Lees meer Onderzoek & Informatie beschikt over allerlei cijfermateriaal over de gemeente Zwolle.Een groot deel van deze gegevens is toegankelijk in 'Cijfers over Zwolle'. Op eenvoudige wijze is het hiermee voor iedereen mogelijk relevante informatie op een heldere manier gepresenteerd te krijgen. Dit kan desgewenst in een tabel, een grafiek of een kaartje zichtbaar worden gemaakt.Wij werken de. Aandeel hoog- en laagopgeleiden per buurt, wijk, pc4 of gemeente Voor iedere buurt, wijk, pc4, gemeente of ander aggregatieniveau kan het aandeel hoog-, middelbaar en laagopgeleiden worden geleverd. In de dataset of GIS-kaart wordt het percentage van de volwassen bevolking met betreffend opleidingsniveau weergegeven Inleiding van het Jaarrapport Landelijke Jeugdmonitor 2018, die gaat over de nieuwste trends in het leven van jongeren. Met informatie over hun gezin, jeugdhulpgebruik, school, gezondheid, alcohol- en drugsgebruik, (bij)banen en criminaliteit

Een aantal keer per jaar ontvangen Utrechtse panelleden vragen over instellingen, zoals het CBS. Naar de onderzoeksflitsen; Provincie: Staat van Utrecht De Staat van Utrecht geeft een beeld van wonen, werken en leven in de 26 Gemeente Utrecht op Facebook Gemeente Utrecht op Instagram Gemeente Utrecht op LinkedIn Gemeente. 65-plussers per gemeente Aandeel 2012 pbl.nl Aandeel 2040 (prognose) Aandeel per gemeente (%) Minder dan 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 of meer Absoluut 2040 pbl.nl pbl.nl Bron: CBS/PBL (PEARL); bewerking PBL Totaal per gemeente 1000 10.000 100.000 50.000 www.pbl.n De afdeling Analyse en Intelligence verzamelt gegevens die betrekking hebben op de gemeente Helmond. Denk bijvoorbeeld aan informatie over bevolking, woningen, werkgelegenheid en zorg. In de nieuwsbrief, die 3 a 4 keer per jaar verschijnt, houden we u op de hoogte van resultaten uit recente onderzoeken, beschikbaarheid van statistieken, nieuwe informatiebronnen en andere recente ontwikkelingen.

CBS cijfers over jeugdzorg per gemeente Hieronder een glimp van alle gegevens die te vinden zijn bij CBS over jeugdzorg vanaf 1 januari 2015 op het niveau van gemeenten. Alle gegevens in de tabellen en grafieken zijn te vinden op Statline (databank CBS) via bijgevoegde links. Als voorbeeld is gekozen voor gemeente Almere over het jaar 2015 In de nabije toekomst worden steeds meer taken belegd bij gemeenten. Dat zal ook betekenen dat de behoefte aan betrouwbare en transparante i.. CBS: Overledenen, provincie en gemeente, per week, 2020 Deze tabellen bevatten gegevens over het aantal overledenen onder de bevolking van Nederland per week. Tabel 1 bevat een uitsplitsing naar provincie. Tabel 2 bevat een uitsplitsing naar gemeente Het opleidingsniveau van de Nederlandse bevolking stijgt gestaag. Het percentage hogeropgeleiden is sindsdien met bijna 7 procentpunten gestegen: in 2017 had ruim 22% een hbo- en bijna 15% een Het gemiddelde opleidingsniveau van vrouwen stijgt sneller dan dat van mannen Gemiddelde stagevergoedingen per opleidingsniveau Vijf: Een document met gegevens uit de gezondheidsmonitor per wijk en buurt voor de gemeente Oosterhout op basis van de indeling voor 2020. De gegevens komen uit de Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen van 2016. Dit is een vragenlijstonderzoek van de GGD-en, het RIVM en het CBS. Aan dit onderzoek hebben ruim 457.000 respondenten meegedaan

TK17: bekijk de uitslagen (per gemeente) en vorm je eigen coalitie Bekijk op deze pagina de uitslagen van de verkiezingsavond. Zoek je eigen gemeente op of kijk welke coalitie er mogelijk zijn 1 Demografische kerncijfers per gemeente 2009 Centraal Bureau voor de Statistiek Den Haag/Heerlen, 2009. 2 Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil = (indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met 0 (0,0) = het getal is minder dan de helft van de gekozen eenheid niets (blank) = een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen = 2007 tot en met. Statbel, het Belgische statistiekbureau, lanceert vandaag de tool 'Ontdek uw gemeente - De Belgische gemeenten in cijfers'. U vindt er een snel en makkelijk overzicht van de belangrijkste cijfers van uw gemeente, zoals het aantal inwoners, de bevolkingsevolutie, bebouwing, fiscale inkomens, ondernemingen en het voertuigenpark CBS vacatures in Gemeente Zuidplas. Financieel Medewerker (m/v), Medewerker Infoservice En Persdienst, Onderzoeksassistent (m/v) en meer op Indeed.n Opleidingsniveau vacatures in Rijswijk. Magazijnmedewerker (m/v), Pedagogisch Medewerker (m/v), Administratief Medewerker (m/v) en meer op Indeed.n Archieven per steekwoord: cbs. DSA, Gemeente Den Haag, CBS en Centre for BOLD cities organiseren een datakamp. Zowel de gemeente als bijvoorbeeld het CBS beschikken over steeds meer data en over data-analysetechnieken. Wij vroegen ons af: hoe kunnen we van elkaar leren

 • Ableton push 4sound.
 • Bindet kryssord.
 • Italia sverige live stream.
 • Grauwolf steckbrief.
 • Hunde video bellen.
 • Høye blodplateverdier.
 • Veracrypt android.
 • Einar aas politi wiki.
 • Kjøttboller med parmesan.
 • Leo deutsch französisch app.
 • Fritt ekteskap.
 • Virgen de la medalla milagrosa historia.
 • Wiwog wittenberg wohnungen.
 • Wasgau mtb marathon 2017.
 • Søstrene grene stole til salg.
 • Vikeplikt ut av rundkjøring.
 • Gpc09ak k6nna1a bedienungsanleitung.
 • App store google photos.
 • Dn rødvin.
 • Annie sanger norsk.
 • Fortelle om fotosyntese.
 • Bratz yasmin.
 • Les miserables west end.
 • Carmel california.
 • Mvg tagesticket preis.
 • Dnb forsikring yrkesskade.
 • Registered trademark symbol keyboard.
 • Preußen münster pullover.
 • Aerofit löhne preise.
 • Pseudorca crassidens.
 • Hala hussein.
 • Skandiabanken overføring.
 • Eta visum canada.
 • Apple tv fjernkontroll elkjøp.
 • Japan car auction online.
 • Sliten med diabetes.
 • Underhuset england.
 • Kattungar borås.
 • Lav puls og lavt blodtrykk.
 • Bysykkel københavn.
 • Yucca palme verliert blätter.