Home

Energilovforskriften

Regjeringen.no skal gi befolkningen innsikt i regjeringens og departementenes arbeid og skape engasjement i demokratiske prosesser FOR 1990-12-07 nr 959: Forskrift om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energilovforskriften

Energiloven - regjeringen

Nelfo viser til NVEs høringsdokument nr. 8/2019 vedrørende forslag til endringer i energi-lovforskriften. I dokumentet redegjør NVE for utfordringer ved integrasjon av monopol-virksomhet og konkurranseutsatt virksomhet i samme enhet. Disse kan oppstå i form av muligheter for kryssubsidiering og/eller manglende markedsnøytralitet. Kort oppsummert ønsker NVE at nettselskapene i større. energilovforskriften kapittel 8 å bli avløst av en mer fullstendig gjennomføring av REMIT-forordningen i norsk rett. Bestemmelsene i høringsforslaget har dermed en midlertidig karakter. Forslaget er utarbeidet og høres i henhold til bestemmelsene i forvaltningsloven kapittel VII, jf.

i energilovforskriften med ordlyden i Verdipapirhandelloven når dette tydeliggjør bestemmelsen, og dette ikke går på bekostning av hensynet til å sikre kontinuitet med REMIT. Deling av taushetsbelagt informasjon Nasdaq og Finanstilsynet mener det er hensiktsmessig at NVE gis adgang til å del Dette er skjemaet som skal besvares i NVEs skriftlige kontroll med tilgang til personell, energilovforskriften (enf) § 3-6. Dette gjelder nettselskaper som har mottatt «Varsel om skriftlig kontroll med tilgang til personell etter forskrift om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energilovforskriften) § 3-6

Whatif Energy Presentasjon

FOR 1990-12-07 nr 959: Forskrift om produksjon, omforming

 1. Forslag om opphevelse av kompetanseforskriften og endringer i energilovforskriften Skrevet av Aksel S. Tannum Den 21. oktober 2014 sendte Olje- og energidepartementet ut på høring et forslag om å oppheve forskrift 10. mars 2011 nr. 263 om krav til kompetanse mv. hos anleggs- og områdekonsesjonærer - den såkalte kompetanseforskriften
 2. Les Energi Norges høringssvar til NVE endring i energilovforskriften om forbud mot innsidehandel og markedsmanipulasjon, og tilrettelegging for implementering av REMIT (september 2017)
 3. energilovforskriften § 6-1 sjette ledd (Rapportering av anleggsdata før idriftsettelse) sende forslag om nedre ytelsesgrense, format, innhold og frister på høring i bransjen. Dette skal godkjennes av NVE. Pågående arbeid med retningslinjer
 4. I energilovforskriften heter det at vindkraftverkene skal tilbakeføres til naturens opprinnelige tilstand, men nye opplysninger viser at flere tidlige vindkraftutbyggere ikke har levert garanti og kostnadsanalyse for tilbakeføring slik det kreves i konsesjonsvilkårene. I Aftenposten den 8.11.19 opplyser NVE at de ikke har kapasitet og tid til å følge opp kravene
 5. g, overføring og fordeling av elektrisk energi. NVE mener forslaget vil bidra til bedre oppfølging av miljøkrav etter energiloven kapittel 3 fr
 6. Systemansvaret er regulert av energiloven, energilovforskriften §§ 6-1 og 6-3, forskrift om nettregulering og energimarkedet, forskrift om systemansvaret i kraftsystemet og kraftrasjoneringsforskriften § 3a. Fra 1.11.2019 ble tre av bestemmelsene i forskrift om systemansvaret flyttet over til andre forskrifter
 7. Særlig viser vi til forslaget om ny § 4-14 i energilovforskriften om markedsføring og kommunikasjon, omtalt i høringsbrevets punkt 2.2, punkt 3.6 og punkt 4.2. Forbrukertilsynet mener det er viktig å sikre at forbrukerne er i stand til å skille nettselskap fra kraftleverandør, og på denne måten legge til rette for at forbrukerne kan ta informerte valg i kraftmarkedet

energilovforskriften - Store norske leksiko

 1. Energilovforskriften § 9-7 bestemmer at det ved overtredelse av forskriftsbestemmelsene i § 3-5, herunder bokstav b, kan ilegges overtredelsesgebyr, jf. energiloven § 10-7. NVE kan ilegge overtredelsesgebyr dersom det er dokumentert at den ansvarlige har brutt noen av bestemmelsene
 2. Ved innføringen av de nye bestemmelsene i energilovforskriften, blir imidlertid disse bestemmelsene en del av regelverket som håndheves av NVE, og gjelder uavhengig av hvordan kraften handles. Endringen innebærer en også delvis tilpasning til Parlaments- og rådsforordning av 25. oktober 2011 om integritet og gjennomsiktighet i energimarkedet Nr. 1227/2011 (REMIT) vedtatt av EU i 2011
 3. REMIT-tilpasninger i energilovforskriften Krav i regelverket Forbud mot (forsøk på) markedsmanipulasjon - Inkluderer deling av usann og misvisende informasjon i det offentlige Konsekvenser for småkraftaktører Lav risiko for å bli mistenkt for markedsmanipulasjon - små volumer og liten mulighet til å påvirke pris
 4. I energilovforskriften heter det at vindkraftverkene skal tilbakeføres til naturens opprinnelige tilstand, så langt det lar seg gjøre
 5. Ved nedleggelse skal konsesjonær fjerne anlegget og tilbakeføre området til sin naturlige tilstand så langt dette er mulig, jamfør energilovforskriften § 3-4 d. Konsesjonær skal innen utgangen av det 12. driftsåret for anlegget, å oversende NVE et konkret forslag til garantistillelse som sikrer kostnadsdekning for fjerning av anlegget og tilbakeføring av området, jamfør.
 6. ste vindkraftverkene

Lov om produksjon, omforming, overføring, omsetning

 1. Her finner du publikasjoner fra NVE som er eller skal bli tilgjengelige elektronisk. Finn det du leter etter ved å velge mellom år og/eller serietittel i tabellen under. (Alternativt kan du finne dem via bibliotekkatalogen vår, der du kan søke på navn, tittel, emneord osv.
 2. erende og kjente vilkår basert på søkerens tekniske kompetanse og kapasitet til å gjennomføre det programmet som fastsettes; petroleumsforskriften §10 annet ledd, og energilovforskriften §2-2 kan være relevante så langt de relaterer til konsesjonsprosessen
 3. Høringsuttalelse endringer i energiloven og energilovforskriften Publisert 21.01.2013 Naturvernforbundet mener at det kan være positivt å endre konsesjonsgrensen på vindkraft og overlate behandlingen til kommunene etter plan- og bygningsloven, men vi er likevel bekymret for at mange kommuner ikke har ressursene som skal til for å gjennomføre denne oppgaven på en forsvarlig måte
 4. Fornybar energi - Den 28. juni 2019 sendte NVE på høring forslag til endringer i energilovforskriften vedrørende krav til selskapsmessig og funksjonelt skille for nettselskaper. Formålet med de foreslåtte reglene er å effektivisere skillet mellom monopolbasert og konkurranseutsatt virksomhet, ved blant annet å sikre nøytral opptreden og forhindre kryssubsidiering mellom nettvirksomhet.
 5. Nye bestemmelser i energilovforskriften innfører forbud mot markedsmanipulasjon og innsidehandel samt krav til publisering av innsideinformasjon fra 1. mars 2018. Dette er en delvis tilpasning til REMIT. Les mer om dette her

Energilovforskriften. Beredskapsforskriften. Ansvarlig myndighet: Norges vassdrags- og energidirektoratet (NVE) Sentral myndighet: Olje- og energidepartementet (OED) Type tiltak: Bygninger og bygningstekniske installasjoner i forbindelse med anlegg for produksjon av elektrisk energi mv. (se SAK10 § 4-3, første ledd bokstav Energilovforskriften stiller konkrete krav til konsesjonær om innrapportering av endringer i høyspentnettet til Statnett. I dag blir denne rapporteringen utført manuelt av de ulike selskapene. Dagens situasjon med (minst) dobbelt bokholderi av nettinformasjon medfører både fare for feil og unøyaktigheter, det er ressurskrevende og det tar tid Energilovforskriften § 3-5 d». Svært liten mulighet for konkurs. Selv har vi erfaring med nedlegging av første byggetrinn av Mehuken vindkraftverk i 2014. De fem turbinene ble solgt til et nederlandsk selskap (med formål å produsere energi videre) og vi ryddet opp etter oss i samarbeide med NVE, kommunen og grunneierne

For å sikre at energiselskapene har nødvendig egenkompetanse, foreslås det en ny bestemmelse i energilovforskriften. Nødvendig egenkompetanse skal vurdere behov for nødvendig tiltak og vurdere kvaliteten på arbeidet som settes bort. Høringsfristen er satt til 19. januar 2015. EL & IT Forbundet er direkte høringsinstans Ved nedleggelse skal konsesjonæren fjerne anlegget og tilbakeføre området til sin naturlige tilstand så langt dette er mulig, jf. energilovforskriften § 3-5 d. Dersom konsesjonær ønsker å legge ned anlegget mens konsesjonen løper, skal det søkes NVE om dette. Nedleggelse kan ikke skje før vedtak om rivning er fattet NVE har også hjemmel til å føre tilsyn med at energimerkeforskriften overholdes, jf. energilovforskriften § 7-2. Overtredelser kan følgelig avdekkes gjennom NVEs tilsyn eller som følge av klager til NVE og bruk av energi m.m. (heretter energilovforskriften eller enf.) § 4-4 b og Energiloven med kommentarer (2011) side 117. 10 Energiloven med kommentarer (2011) side 117. 11 Se kapittel 1.4.2. 12 Energiloven med kommentarer (2011) side 118, Ot.prp. nr. 62 (2008-2009) side 17 og Falch (2004) side 35 Energilovforskriften (kap. 6 & 7) Beredskapsforskriften (BfK) Veiledning til BfK m/vedlegg. 2. Harde fakta beredskapsforskriften I kraft 1. januar 2002.

Dokumenter - Nelf

 1. I energilovforskriften heter det at vindkraftverkene skal tilbakeføres til naturens opprinnelige tilstand, så langt det lar seg gjøre. Her er vindturbinene i Midtfjellet vindpark i Fitjar kommune
 2. 28. august ila NVE Hammerfest Energi Nett AS et overtredelsesgebyr for brudd på energilovforskriften § 3-5 bokstav b for urettmessig igangsetting av anleggsarbeider. Hammerfest Energi Nett igangsatte i oktober 2019 anleggsarbeider for Breivikbotn transformatorstasjon uten godkjent miljø-, transport- og anleggsplan (MTA)
 3. I energilovforskriften heter det at vindkraftverkene skal tilbakeføres til naturens opprinnelige tilstand, så langt det lar seg gjøre. Det er vanlig å beregne en levetid på 25 år for en vindpark, og NVE gir en konsesjon på 25-30 år fra produksjonsstart
 4. Reglene ble først inntatt i energilovforskriften, men er nå flyttet til den nye forskriften om nettregulering og energimarkedet (NEM) kapittel 5, som trådte i kraft 1. november 2019. Flyttingen fant sted i forbindelse med den formelle utpekingen av Reguleringsmyndigheten for Energi (RME)
 5. NVE har på oppdrag fra Olje- og energidepartementet utarbeidet et høringsdokument med forslag til endring i energilovforskriften. Med forslaget ønsker NVE en harmonisering med regelverk for markedsadferd og transparens som er gjeldende for fysisk krafthandel i Norden og EU for øvrig
 6. V0 Author: Guro Aalrust Created Date

OED har vedtatt endringer i energilovforskriften som innfører markedsadferdsregler. Disse trer i kraft 1. mars 2018. Det innføres forbud mot markedsmanipulasjon og innsidehandel, og krav til offentliggjøring av innsideinformasjon i et nytt kapittel i energilovforskriften energilovforskriften § 4-4 bokstav e), der det heter at: Nettselskap skal opptre nøytralt og ikke-diskriminerende. Det kan gis ytterligere bestemmelser for å sikre en nøytral opptreden. Denne bestemmelser gjelder, selvsagt, også ved utforming av tariffer, herunder anleggsbidrag. I praksis oppstiller den derved en plikt for nettselskapene.

Høringssvar - forslag til endringer i energilovforskriften Forbrukertilsynets svar på høring om behandling av forbrukerklager Forbrukertilsynets inspill til ekomkodekse Energilovforskriften; Nye vilkår for samarbeid om felles driftssentral mellom nettselskap og foretak som driver produksjon av elektrisk energi eller fjernvarmevirksomhet. Energilovforskriften; Salg av fiberkapasitet engros. Nettselskap skal ikke bygge opp egen fiberkapasitet med formål om å selge eller leie denne ut I energilovforskriften heter det at vindkraftverkene skal tilbakeføres til naturens opprinnelige tilstand, så langt det lar seg gjøre. Det er vanlig å beregne en levetid på 25 år for en.

Regelverk for krafthandel - Energi Norg

 1. Høring om forslag til endring i energilovforskriften om internkontroll for miljøkrav for anlegg med konsesjon etter energiloven kapittel 3 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Utvalg for næring, plan og miljø 10.09.201
 2. - Det er kravet om en rimelig avkastning på investert kapital i energilovforskriften som er førende for vår regulering, sier Langset. Effektivisering skal lønne seg Selv om nettselskapene for lov til å ha relativt høy driftsmargin uten at NVE reagerer eller slår ned på det, så legges det opp til at nettselskapene belønnes og tvinges til å effektivisere driften
 3. • Energilovforskriften: • Den som leverer elektrisk energi plikter å informere tilknyttede aktører om hvilken leveringskvalitet som kan påregnes. Leveringskvalitet = leveringspålitelighet og spenningskvalitet • Leveringskvalitet (FoL): • Registrere data om kortvarige og langvarige avbrudd, i henhold til gjeldend
 4. energilovforskriften § 3-5 bokstav d femte ledd: «Kostnader ved miljø- og naturforringelse skal bæres av tiltakshaver. Bankgaranti som sikrer kostnadsdekning for fjerning av vindturbiner og tilbakeføring, må fremlegges før MTA- og detaljplan kan godkjennes. Plan for nedlegging av anlegget må foreligg
 5. energilovforskriften . Norsk Teknologi er en landsforening i NHO. Gjennom 4 tilknyttede bransjeforeninger har vi 1700 tekniske entreprenørvirksomheter som medlemmer. Medlemmene har om lag 33 000 ansatte og leverer elektriske og tekniske installasjoner til private og offentlig

Regelverk for energimarkedet - Elhu

Høring - Forslag til endring i energilovforskriften Tekna henviser til høringsbrev fra 24. juni 2014 fra Olje og energidepartementet. Departementet ønsker å legge til rette for at mindre vindkraftverk under 1MW, som i dag konsesjons behandles etter Energiloven, kan behandles av kommunene etter Plan- og bygningsloven. Tekna støtte Avklaring, reservering og tildeling av ledig nettkapasitet i Haugaland Kraft Nett (HKN) Nettselskapet har en plikt til å tilby alle som ønsker det tilgang til nettet. Når en kunde henvender seg til en netteier med ønske om nettilknytning eller øke sitt forbruk eller sin produksjon, plikter nettselskapet å gjøre en vurdering av om tilknytningen er [

Tilpasninger i energilovforskriften vedrørende innsidehandel, markedsmanipulasjon med mer. NVE ønsker å gjennomføre endringer i energilovforskriften slik at NVE gis myndighet til å håndheve forbud mot innsidehandel og markedsmanipulasjon, samt krav til publisering av innsideinformasjon Dette skal skje i henhold til energiloven, energilovforskriften og systemansvarsforskriften. Systemansvarliges kjerneoppgave er å sørge for at det til enhver tid er momentan balanse mellom den samlede produksjon og den samlede bruk av kraft hensett til kraftutvekslingen med tilknyttede utenlandske systemer, jf. enl. § 5A-1 (2)

I forskrift 7. desember 1990 nr. 959 om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energilovforskriften) gjøres følgende endringer: Overskriften til § 3-5 skal lyde: Plikter ved konsesjon for elektriske anlegg § 3-5 bokstav a skal lyde: a) Drift, vedlikehold og moderniserin Unntak fra omsetningskonsesjon er gitt i energilovforskriften § 4-2. Kriteriene her er ikke like godt definert. Inntil disse er tydeligere definert ønsker NVE derfor at eiere av anlegg som ikke tilfredsstiller kravene til å være plusskunde undersøker med NVE om det er krav til omsetningskonsesjon

Regjeringens forslag til opphevelse av kompetanseforskriften og endringer i energilovforskriften har som mål å gi selskapene større fleksibilitet til selv å avgjøre om visse tjenester skal beholdes innenfor selskapet, eller om de skal settes ut Cathrine Holtedahl ser nå klart at det er utfordringer ved endringer i energilovforskriften. Det er spesielt definisjon rundt innsideinformasjon som skaper hodebry for kraftprodusentene. Foto: Mona Adolfsen. Uklart hva som definerer innsideinformasjo Høringsuttalelse om endringer i systemansvarsforskriften, energilovforskriften og forskrift om opprinnelsesgarantier for kraf. LVK har avgitt høringsuttalelse til NVE vedrørende endringer i systemansvarsforskriften, energilovforskriften og forskrift om opprinnelsesgarantier for kraft Journalpost; Saksnr Journaldato Dokumenttype Tittel Avsender/Mottaker Kilde; 2018/2404: 12.06.2018 Inngående brev Høring om forslag til endring i energilovforskriften om internkontroll for miljøkrav for anlegg med konsesjon etter energiloven kapittel De mener likevel at selskapene har brutt energilovforskriften, og at en fungerende sperring var et tydelig vilkår for godkjenning av MTA- og detaljplanen. NVE mener de har nok dokumentasjon til å slå fast at selskapene gjentatte ganger mellom 11. juli og 24. oktober ikke etterlevde vilkårene som skal ivareta reindriftens interesser

Det fremgår av energilovforskriften § 4-5 og måling- og avregningsforskriften § 3-3 at alt forbruk skal måles. Frist for tilrettelegging av anlegget/installasjonen som muliggjør målermontering er 01.10.2018. Installasjonseier må bære kostnadene for tilretteleggingen, mens Eidsiva Nett står fo Kan statsråden si noe om utviklingen i arbeidet med AMS (avanserte måle- og styringssystem), og om det vil være en minimumsgrense for når man er pliktig til å installere AMS Fordi dette ikke er priset inn i prosjektene, og var årsaken til at et av prosjektene ble stoppet her for litt siden (finner i.

Greide ikke å holde porten til vindparken lukket – får 250

energimarkedet, samt endringer i energilovforskriften, forskrift om kraftomsetning og nettjenester, forskrift om kontroll av nettvirksomhet, forskrift om systemansvaret i kraftsystemet, forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet, forskrift om rapporteringsplikt for kraftleveringsavtaler, forskrif fordeling og bruk av energi m.m. (energilovforskriften). FOR 1999-03-11 nr 302: Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer. FOR-2004-11-30-1557: Forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet. FOR 1999-03-11 nr 301: Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ve

Ordningen med kraftsystemutredning er hjemlet i energilovforskriften og skal bidra til en samfunnsmessig rasjonell utvikling av energisystemet. Koordinerte kraftsystemutredninger skal vurdere mulig utvikling i behov for overføringskapasitet, skape en felles forståelse i samfunnet for endringer i kraftsystemet og gi grunnlag for behandlin (energilovforskriften) Forskrift Olje- og energidepartementet Virkeområde: planlegging, bygging, eierskap og drift av anlegg for produksjon, omforming, overføring og fordeling av elektrisk energi, varmeenergi produsert i fjernvarme- og fjernkjøleanlegg, samt ved omsetning og bruk av elektrisk energi. Formål

Forslag til endringer i energilovforskriften

Troms Kraft Nett har forholdt seg til hvordan Energiloven § 2‐1 og energilovforskriften § 3‐2 setter krav til hvordan søknader om anleggskonsesjon skal utformes. Troms Kraft Nett forholder seg videre til anbefalinger gitt av Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, og retningslinjer i forvaltningsstrategi om magnetfelt og helse ved høyspentanlegg Den 28. juni 2019 sendte NVE på høring forslag til endringer i energilovforskriften vedrørende krav til selskapsmessig og funksjonelt skille for nettselskaper. Formålet med de foreslåtte reglene er å effektivisere skillet mellom monopolbasert og konkurranseutsatt virksomhet, ved blant annet å sikre nøytral opptreden og forhindre kryssubsidiering mellom nettvirksomhet og annen virksomhet Energilovforskriften stiller konkrete krav til konsesjonær om innrapportering av høyspentnettet til Statnett. I dag blir denne rapporteringen utført manuelt av de ulike selskapene. Dagens situasjon med (minst) dobbelt bokholderi av nettinformasjon medfører både fare for feil og unøyaktigheter,. Dette får du som medlem. Advokatvirksomhet. Før du starter egen advokatvirksomhet; Oppstart og drif

Altinn - Skriftlig kontroll etter energilovforskriften

fordeling og bruk av energi m.m. (energilovforskriften)) og informasjon fra NVE angående fordeling av ledig kapasitet, er AENs retningslinjer beskrevet i kommende underkapitler og gjelder både for uttaks- og innmatingskunder. Hoved-retningslinje 1. Reservering av ledig nettkapasitet gjøres fra kunde har forespurt AEN om tilbud o Forarbeidene til energilovforskriften (Ot.prp. nr 43 (1989-90) presiserer leveringsplikten nærmere. Der kan man lese at Leveringsplikten innebærer en plikt for fordelingsverket å la abonnenten knytte seg til fordelingsnettet og til å levere energi til forbrukerne innenfor det området som plikten gjelder for Arbeidet med Kraftsystemutredningen er hjemlet i Energilovforskriften §9-1 og Energiloven §10-6. Ytterligere bestemmelser om dette er fastsatt av Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) i Forskrift om Energiutredninger, kapittel 3 - Kraftsystemutredninger for regionalnettet (§§7-14) gjeldende fra 1.1.201 (For å se hva som regnes som konsesjonspliktig anlegg, se « Forskrift om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. », kalt energilovforskriften.) Produksjonsanlegg større enn 100 kW, hva da NVE uttaler følgende i 2014: NVE finner at forvaltningspraksis sammen med merknadene i energilovforskriften, innebærer at leveringsplikten er ment å gjelde frem til klemme på husvegg eller inntak gjennom grunnmur. Det innebærer at nettselskapet er ansvarlig for nettanlegg frem til klemme på husvegg eller inntak gjennom grunnmur

Energilovforskriften regulerer vilkårene for omsetning av elektrisk energi, jfr. kapittel 4, § 4-2. Dersom en skal ha en fortjeneste på salget, kreves det omsetningskonsesjon. Dette er noe som samtlige nettselskaper og energileverandører innehar. Kravet om konsesjon gjelder ikke dersom en kun tar betalt for å dekke egne kostnader (energilovforskriften) § 3-1 og delegering av myndighet fra Olje- og energidepartementet i brev av 27. juni 2016, gir Norges vassdrags- og energidirektorat under henvisning til gjeldende konsesjon av 05.04.2018, søknad om endring av nettilknytningen av 20.08.18, søknad om bygging av kai a ØEN har ifølge NVEs vedtak brutt krav om nettselskapets nøytralitet i energilovforskriften § 4 4 bokstav e første punktum og avregningsforskriften § 8 1 første og annet ledd. Ved utmålingen av overtredelsesgebyret på 600 000 kroner har NVE særlig lagt vekt på overtredelsens grovhet Forskrift om systemansvaret i kraftsystemet er en norsk forskrift fastsatt av Norges vassdrags- og energidirektorat 7. mai 2002 med hjemmel i energilovforskriften § 9-1 og energiloven § 10-6. Den trådte i kraft 17. mai 2002.. Forskriftens formål er å legge til rette for et effektivt kraftmarked og en tilfredsstillende leveringskvalitet i kraftsystemet, og å sikre at systemansvaret. Det følger i dag av energilovforskriften § 4-4 g) at NVE ved enkeltvedtak kan fastsette hvilke anlegg som inngår i bl.a. sentralnettet. Side 2 Departementet har ved innføringen av ny § 1-5 i energiloven ikke hatt til hensikt å tilbakeføre myndigheten til departementet

overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energilovforskriften FOR-1990-12-07-959) § 3-2, og nærmere forklart i NVE sin veileder i utforming av konsesjonssøknader og forhåndsmeldinger for elektriske anlegg og fjernvarmeanlegg Statnett sier at alle deres store sjøkabelforbindelser har vært ute av drift på grunn av feil. Feilene brukes nå som argument mot sjøkabler i Hardanger Hva om de slår seg konkurs før det 12. driftsåret? Og som sagt, var det et av prosjektene som strandet på grunn av dette... Det foreslås følgende endringer i energilovforskriften: 1) Det foreslås å presisere og utfylle plikten til nøytral og ikke-diskriminerende opptreden. 2) Det foreslås å stille vilkår for samarbeid om felles driftssentral mellom nettselskap og foretak som driver produksjon av elektrisk energi eller fjernvarmevirksomhet hjemmel i energiloven, energilovforskriften og avregningsforskriften. RME er fra 1. november 2019 utpekt av OED som reguleringsmyndighet i medhold av energiloven § 2-3 og naturgassloven § 4, og skal utføre oppgavene som uavhengig reguleringsmyndighet. RMEs oppgav

(energilovforskriften) § 3-1 og delegering av myndighet fra Olje- og energidepartementet i brev av 27. november 2013, gir Norges vassdrags- og energidirektorat under henvisning til søknad av 21. september 2015 og tilleggssøknad av 7. desember 2015 og vedlagt notat Bakgrunn for vedtak av i dag anleggskonsesjon til BKK Nett AS energilovforskriften §3-5d. Dersom konsesjonær ønsker å legge ned anlegget mens konsesjonen løper, skal det søkes NVE om dette. Nedleggelse kan ikke skje før vedtak om rivning er fattet. Konsesjonær skal innen utgangen av det 12. driftsår for anlegget oversende NVE et konkret forslag til garantistillelse som sikre Totalt mistet over 570 000 strømkunder strømmen i korte eller lengre perioder som følge av Dagmar. Havari i en transformator på Romerike og brudd på kraftledninger i Nord-Norge er også viktige årsaker til økningen i antall driftsforstyrrelser og mengde ikke-levert energi fra 2010 til 2011 • Energilovforskriften: Forskriften skal sikre at produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi foregår på en samfunnsmessig rasjonell måte, herunder skal det tas hensyn til allmenne og private interesser som blir berørt. 2.2.2 Mål Utførelse • Velge klima- og energivennlige løsninger ved transport (energilovforskriften) § 3-1 og delegering av myndighet fra Olje- og energidepartementet i brev av 27. juni 2016, gir Norges vassdrags- og energidirektorat under henvisning til søknad av 30.04.2013, notat 44/2013 Bakgrunn for vedtak - søknad om Storehei, Oddeheia, Bjelkeberge

Forslag om opphevelse av kompetanseforskriften og

Fjernvarmeforbruket økte med 8 prosent fra året før til rekordhøye 4,8 TWh i 2015. Selv om 2015 var 1,8 grader varmere enn normalen, har utbygging av fjernvarmenettet bidratt til økt forbruk. Fjernvarmenettet var i 2015 dobbelt så langt som i 2008 Tenker du å sette opp en vindmølle til bruk på hytta? Er du usikker på om du må be om tillatelse til å gjennomføre prosjektet ditt. Dette er de reglene du skal være klar over: Energiloven konstaterer at for vindkraftverk på land setter energilovforskriften § 3-1 grensen for når anlegget må ha konsesjon til 1 MW installert effekt eller mer enn fem vindturbiner

Høringssvar: Forslag til endring i energilovforskriften

energilovforskriften: oppdatert av Kjell-Olav Hovde. rundt 7 år siden gassdirektivet: oppdatert av Kjell-Olav Hovde. rundt 7 år siden energilovforskriften: publisert av Lars Olav Askheim. rundt 7 år siden gassdirektivet: oppdatert av Lars Olav Askheim. rundt 7 år. (energilovforskriften) § 5-1 og delegering av myndighet fra Olje- og energidepartementet i brev av 27. november 2013, gir Norges vassdrags- og energidirektorat under henvisning til søknad av 09.10.2014 og vedlagte oversendelsesbrev av i dag. Østfold Energi A i energilovforskriften - Tidsplan for behandling av søknad om nettilknytting og tidsplan for selve nettilknytningen; plikt for NVE til å gjennomgå reglene om anleggsbidrag. i forskrift om OG for kraft - Tilpasning ny definisjon OG i fornybardirektivet II. ENERGILOVFORSKRIFTEN FORSKRIFT OM OPPRINNELSESGARANTIER FOR KRAFT 11/1800-3 20.12.2012 TEK/PK/SSE S01 &13 17001/12 Norges Vassdrags- og energidirektorat HØRING AV NY FORSKRIFT OM INTERNKONTROLL ETTER ENERGILOVEN 10/37-21 21.12.2012 TEK/EOK/TFR L40 17090/12 Det kgl. Kommunal- og Regiondepartemente 7. Høring - Forslag til endring i energilovforskriften. 8. Høring og ettersyn: Regional plan for forvaltning i vannregion Glomma, og for de norske delene av vannregion Västerhavet. 9. Brev fra fylkesmannen i Oppland: Register for eksisterende inngrep/tiltak og godkjente planer for å følge utviklingen i planområdet for Rondane-Sølnkletten

Utøvelse av systemansvaret - retningslinjer og

fordeling og bruk av energi m.m. (energilovforskriften). • FOR 1999-03-11 nr 302: Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer. • FOR-2004-11-30-1557: Forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet. • FOR 1999-03-11 nr 301: Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ve Ordningen er nedfelt i energilovforskriften og plusskunder er unntatt konsesjonsplikt, jfr paragraf 4,2. Dermed har NVE et regelverk som legger til rette for dette. Ordningen er i dag frivillig og en avtal må inngås mellom områdekonsesjonær (Stange Energi) og den enkelte plusskunde (energilovforskriften) § 3-1, gir Norges vassdrags- og energidirektorat under henvisning til søknader av 21.12.2012 anleggskonsesjon til EidsivaNett AS. Anleggskonsesjonen gir rett til: å fortsatt drive en 30,4 km lang kraftledning mellom Minne og Skarnestransformatorstasjoner, med nominell spenning 132kV og tverrsnitt 3x253 FeAl

Skriftlig spørsmål - stortinget

Side: 2 av 4 Vi registrerer at det i utkastet til forskrift, § I første ledd b), foreslås at selskapet Gassco, som utøver systemansvaret i gassmarkedet, i sin helhet unntas fra offentlighetslovens anvendelsesområde, me (energilovforskriften) § 3-1 og delegering av myndighet fra Olje- og energidepartementet i brev av 27. juni 2016, gir Norges vassdrags- og energidirektorat under henvisning til søknad av 16.03.2012, NVEs vedtak av 28.06.2012 med notatet Bakgrunn for vedtak av samme dato, Olje- o Store norske leksikon. Logg inn eller registrer deg ☞. Søk. Lars Olav Askheim Har forfattet følgende artikler Beredskapsforskriften med veiledning - NVE . READ. Regelverkets struktur. Energiloven - bl.a. kap. 6 Beredska Energilovforskriften § 3-5 d 78 Innvordfjellet, 12.12.2014 o.a. Rapport Side 51 Utfra dette er det naturlig å spørre om avvikling/fjerning faktisk er en fornuftig ambisjon, og et selvsagt utredningstema. Skal det være regelen eller unntaket å tenke på fjerning av anlegg som.

Høring av forslag til endring i energilovforskriften om

(energilovforskriften) § 3-1 og delegering av myndighet fra Olje- og energidepartementet i brev av 27.11.2013, gir Norges vassdrags- og energidirektorat under henvisning til søknad av 21.12.2012 og vedlagt notat Bakgrunnfor vedtak av i dag anleggskonsesjon til E.ON Wind Norway, Branch of E.ON Wind Norwa Dette følger av den plikten som påhviler nettselskapene etter energilovforskriften (FOR-1990-12-07-959) § 4-4 bokstav e) e) Nøytral opptreden Nettselskap skal opptre nøytralt og ikke-diskriminerende. Det kan gis ytterligere bestemmelser for å sikre en nøytral opptreden bruk av fordelingstransformator med automatisk trinnkobler. Erfaringer med en fordelingstransformator med automatisk trinnkobler i et nett med stort innslag distribuert produksjon i Norge blir også presentert energiloven, energilovforskriften og avregningsforskriften. Se Veileder nr/5 2011 Nettselskapets nøytralitet og informasjonsplikt utgitt av Norges vassdrags- og energidirektorat. 8 Miljø KUNDEN stiller krav til sine leverandører og samarbeidspartnere om å kunne dokumentere sitt miljøengasjement i form av bidrag til lav forurensnin

Om systemansvaret Statnet

RS 67/18 Høring om forslag til endring i energilovforskriften om internkontroll for miljøkrav for anlegg med konsesjon etter energiloven kapittel 3 010918 NPM RS 68/18 Høring - ny drosjepolitikk for Trøndelag 150818 FO RS 69/18 Høring - Nasjonale retningslinjer for samarbeid mellom politiet og barneverntjenesten ved mistanke om vold o Tilsyn med energiforsyningen, regelverksutvikling. Teamleder regelverksutvikling og tilsyn, Tilsyns- og beredskapsavdelingen, seksjon for beredskap (TBB) i NVE 2013-2015, med ansvar for organisering og oppfølging av NVEs tilsyn med drift, vedlikehold og modernisering etter energilovforskriften (elektriske anlegg og fjernvarme) og beredskapsforskriften

 • Schwarzach im pongau webcam.
 • Fahrradgeschäft aichach.
 • Toxik3 jeans norge.
 • Zalando 100 kr rabatt 2017.
 • Krone bautzen ü30.
 • Alkalose definisjon.
 • Erholt sich die haut vom rauchen.
 • Hunkjønn tegn.
 • Android 7.0 sd karte interner speicher.
 • Barnet mitt blir bitt i barnehagen.
 • Freizeittipps dresden.
 • Min håndverker.
 • Hvordan få mensen til å starte.
 • Viktor hartmann bilder.
 • Underhuset england.
 • Kastemerke definisjon.
 • The rules for everything cast.
 • Medisiner og amming.
 • Windlicht alabaster.
 • Miele wkf131 test.
 • Mein studivz login.
 • Eminem lyrics.
 • Opprette trossamfunn.
 • Teleskop fotografie.
 • Pizza anasito nummer.
 • Buy siacoin on bittrex.
 • Final fantasy 7 remake ps4 release date.
 • Balansert ventilasjon styring.
 • New ambassadør indisk restaurant larvik.
 • Pka koh.
 • Kunngjøres kryssord.
 • Kaltenbach livecam.
 • Skinnbukse 2016.
 • Søk i windows 10 virker ikke.
 • Smittsomme kryssord.
 • Togtider jærbanen.
 • Prüfungsrücktritt schreiben.
 • Standesamt peine aufgebot.
 • Iman meskini.
 • Kakemonster kostyme.
 • Gas gas gas youtube.